نویسنده = صابر تهرانی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه مقایسه ای روی سرعت تخریب فوتوکاتالیستی تتراسایکلین با استفاده از نانو ذرات ZnS و Cu-loaded ZnSحساس شده به نور مرئی

دوره 13، شماره 47، تابستان 1397، صفحه 249-262

ملیحه احدی؛ پرویز آبرومندآذر؛ محمد صابر تهرانی؛ سید واقف حسین