نویسنده = شفیعی گل، حیدرعلی
تعداد مقالات: 2
2. مطالعه پایداری خوشه‌های کوچک CdnTen (n=1-10)

دوره 10، شماره 35، تابستان 1394، صفحه 55-68

حیدرعلی شفیعی گل؛ حسینعلی نجاری