نویسنده = حمیده عجمین
تعداد مقالات: 1
1. سنتز سولفااستامید و محاسبه pKa مشتقات آن با استفاده از روش‏های از اساس

دوره 13، شماره 48، پاییز 1397، صفحه 311-324

محمدرضا نوربالا؛ منصور نمازیان؛ فاطمه تمدن؛ حمیده عجمین