کلیدواژه‌ها = ZIF-8
بررسی خاصیت فتوکاتالیستی ZIF-8نهش داده شده بر پایه‌ نانولوله های دی اکسید تیتانیوم در حذف آلاینده های آبی

دوره 17، شماره 62، فروردین 1401، صفحه 99-114

10.22075/chem.2021.23012.1963

سعیده پیروزی؛ بهاره تنهایی؛ علی آیتی؛ مهدی نیکنام شاهرک؛ مجتبی ساعی مقدم


تهیه و شناسایی داروی فنوفیبرات بارگذاری شده در چارچوب های ایمیدازولی زئولیتی و بررسی افزایش محلولیت دارو در فرمولاسیون ساخته شده

دوره 16، شماره 59، تیر 1400، صفحه 125-138

10.22075/chem.2021.21562.1906

عزیز ملکی؛ زیبا اسلامبولچیلار؛ رویا پورنوروز؛ مهرداد حمیدی؛ معصومه کرد؛ محمد علی شهبازی