دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی خواص ضدسرطانی ترکیب باز شیف بر پایه‌ی 4و5و6و7-تتراهیدروبنزو[d]تیازول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1399

10.22075/chem.2020.21056.1880

سودابه شکراللهی؛ احمد امیری


2. سنتز پوشش‌های نانوکامپوزیتی Ni-W/SiO2 و بررسی رفتار خوردگی آنها در محلول NaCl % 5/3

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

10.22075/chem.2020.20490.1851

مهدی عبدالملکی؛ رضا گلبداغی؛ سمیه احمدیه


3. لیگند های بر پایه فنولات و کمپلکس آنها با ساماریوم و پراسئودیمیوم: سنتز، شناسایی و بررسی خواص فلورسانس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

10.22075/chem.2020.21147.1884

بهزاد سلطانی؛ موید حسینی صدر؛ شرفه کرم پور