دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارزیابی تجربی و شبیه‌سازی مولکولی کاربرد چارچوب‌های فلز-آلی در حذف ترکیبات گوگردی از برش‌های نفتی-بنزینی به منظور تولید سوخت پاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

زهرا آوخ؛ محمد شادمان لاکمه سری؛ بهمن فرجمند؛ محمد علی رضوانی


2. سنتز حلال گرمایی فوتوکاتالیست ZnTiO3: بررسی اثرpH و دمای کلسیناسیون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

مجید مظفری؛ امین عبادی


4. بررسی اثر پارامترهای سنتزی اکسایش الکتروشیمیایی در حضور آمونیوم سولفات بر رفتار الکتروشیمیایی پارچه کربنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

علیرضا رحمانیان؛ لیلا ناجی


5. بهبود حذف رنگزا متیلن بلو با نانوکامپوزیت La:ZnO/GO در حضور فراصوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399

عادله افروزان بازقلعه؛ علی محمدخواه


6. سنتز و مطالعه ی ساختاری دو ترکیب جدید فسفر (V)-اکسیژن متعلق به دو خانواده ی متفاوت فسفر آمیدها و فسفات ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399

مرجان سادات بزرگوار؛ عاتکه سادات ترحمی؛ آری واندر لی


7. ارزیابی عملکرد پوست بادام و کربوکسی متیل سلولز اصلاح شده با گرافن اکساید در حذف فلزات سنگین نیکل و کادمیوم از آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399

نسیبه یاری مقدم؛ بهاره لرستانی؛ مهرداد چراغی؛ سعید جامه بزرگی


8. طراحی و ساخت نانوساختارهای آلی- فلزی متخلخل ایتریم و بررسی کاربرد آن در زمینه جذب گاز متان: بهینه سازی فرایند با استفاده از مطالعات سیستماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

داریوش افضلی؛ قاسم سرگزی؛ مسلم افضلی


9. سنتز و شناسایی گرافن اکساید اصلاح شده و استفاده از آن برای حذف جیوه(II) از نمونه های آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

شهلا الهامی؛ محمد ابراهیمی عسکری


10. بررسی خواص ضدسرطانی ترکیب باز شیف بر پایه‌ی 4و5و6و7-تتراهیدروبنزو[d]تیازول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1399

سودابه شکراللهی؛ احمد امیری


11. سنتز پوشش‌های نانوکامپوزیتی Ni-W/SiO2 و بررسی رفتار خوردگی آنها در محلول NaCl % 5/3

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

مهدی عبدالملکی؛ رضا گلبداغی؛ سمیه احمدیه


12. لیگند های بر پایه فنولات و کمپلکس آنها با ساماریوم و پراسئودیمیوم: سنتز، شناسایی و بررسی خواص فلورسانس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

بهزاد سلطانی؛ موید حسینی صدر؛ شرفه کرم پور


13. کاربرد کاتالیستی نانوذرات پالادیم پوشش داده شده روی گرافن اکسید اصلاح شده با عصاره گیاه زوفایی ((Thymbraspicata در واکنش های جفت شدن سوزوکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

ملک حکمتی؛ محمد یوسفی؛ حکیمه زیادی؛ انسیه قاسمی؛ پریسا صفری مهر؛ حجت ویسی؛ بهروز ملکی