دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بهبود روش تهیه گرافن اکسید عامل‌دار شده با Fe3O4: جذب یون‌های Pb2+ و Pd2+ از محلول آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

شبنم ششمانی؛ حمیده السادات نجفی


3. Synthesis, Characterization, Luminescent Properties, And Crystal Structure Determination Of a New Platinium (IV) Complexe : trans-[Pt(4-mpy)2Cl4]

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1398

نغمه فعال همدانی؛ وحید امانی


4. سنتز و خصوصیات فیلم های نانوکامپوزیت کوپلی ایمید-سیلیکا سولفونه شده جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

محسن اخترکاویان؛ زهرا رفیعی


5. بررسی تجربی فرآیند اکسیداسیون واکنشگر فنتون/ فراصوت بر ثابت نرخ تخریب p-نیتروفنول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

محمد کاظمی؛ مهدیه ابوالحسنی


6. بررسی اثر دمای هیدروترمال برخواص فیزیکی و شیمیایی نانوساختارهای اکسید تنگستن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1398

حمیدرضا احمدیان؛ فاطمه شریعتمدارطهرانی؛ مریم علیان نژادی


7. سنتز 3-آمینو ایمیدازو[2،1-a]پیریدین‌ها طی واکنش سه جزئی در سیستم دو حلالی آب/2،2،2-تری‌فلوئورو اتانول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

مبینا علیزاده مجد؛ افشین سروری؛ مسعود نهالی


8. بیوسنتز نانوذرات پوسته-هسته اکسید آهن-طلا با استفاده از عصاره گیاه اوجی و کاربرد آن برای دارورسانی هدفمند داروی ضدسرطان 6-مرکاپتوپورین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

صادق سلمانپور؛ محمد علی خلیل زاده؛ داریوش زارعی؛ حسن کریمی مله


9. سنتز، شناسایی و بررسی خواص کاتالیزگری چارچوب فلزی-آلی (NiCo2O4@Ni(BDC در تهیه ی مشتق های کرومنو[b-3,2]پیریدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

محمد علی قاسم زاده؛ بشری میرحسینی اشکوری؛ منظربانو اثنی عشری


10. جذب سطحی و تخریب فتوکاتالیزی ماده رنگزای رودامین ب با نانو ذرات کادمیم سلنید و کادمیم سولفید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1398

مهدی ایرانی؛ زهره عبداللهی؛ الهام سادات فاطمی؛ سجاد محبی