دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

لیگند های بر پایه فنولات و کمپلکس آنها با ساماریوم و پراسئودیمیوم: سنتز، شناسایی و بررسی خواص فلورسانس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

10.22075/chem.2020.21147.1884

بهزاد سلطانی؛ موید حسینی صدر؛ شرفه کرم پور


بررسی تخریب پی نیتروفنول در راکتور بستر پر شده چرخان در حضور واکنشگر فنتون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

10.22075/chem.2022.25076.2022

مریم قربانی آقبلاغی؛ مهدیه ابوالحسنی


سنتز درجا نانوذرات جاسازی شده در پلیمر : نانوساختار پلی آنیلین- گرافن اکسید مغناطیسی برای حذف اسیدهای چرب از پساب های لبنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

10.22075/chem.2022.27320.2074

غلامرضا نبی بیدهندی؛ محمد کاظم محمدی نوده؛ علیرضا پرداختی؛ ناصر مهردادی


توسعه سنسور الکتروشیمیایی مس با استفاده از الکترود اصلاح شده با اکسید گرافن عاملدار شده با D-پنیسیل آمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1401

10.22075/chem.2022.26893.2065

مریم خرداد پور سیاهکل محله؛ فاطمه آهور؛ سجاد کشی پور


سنتز نانوذرات جاسازی‌شده در پلیمر: نانوساختار پلی‌آنیلین/تری‌‌اکسید‌استرانسیم-‌تیتانیوم مغناطیسی برای حذف پلی‌فنول‌ها از پساب‌های لبنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1401

10.22075/chem.2022.28240.2096

غلامرضا نبی بیدهندی؛ اکبر مسعودی؛ علیرضا پرداختی؛ ناصر مهردادی


طراحی و ساخت آشکار‌ساز مادون قرمز بر پایه نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین/ نانوسیم نقره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22075/chem.2022.27886.2091

مهسا مهدوی نیا؛ غلامرضا کیانی؛ ایوب کریم زادقویدل


تعیین خصوصیات جذب سطحی آموکسی سیلین بر روی کربن فعال حاصل از برگ اوکالیپتوس و کاه گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

10.22075/chem.2023.26959.2066

حسین دشتی خویدکی؛ فرشته سرلک؛ محمد حسین فکری


تهیه هیدروژل ماکرو متخلخل جدید با استفاده از الگوی امولسیون با فاز درونی بالا (HIPEs) و بررسی رهایش کنترل شده داروی دوکسوروبیسین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22075/chem.2023.28790.2111

قاسم رضانژاد؛ پریناز پرگل قاسمی؛ علیرضا بنایی


مطالعه اسپکتروفوتومتری سینتیک تخریب فوتوالکتروکاتالیستی 4-نیتروفنول بر مبنای الکترود TiO2-MWCNT/Ti با استفاده از روش تفکیک منحنی چند متغییره- حداقل مربعات متناوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.22075/chem.2023.28914.2117

فاطمه چیتگران؛ سیده مریم سجادی؛ فریده نبی زاده چیانه؛ جواد فیضی


اصلاح نانوذرات کربن فعال مغناطیسی با فسفوتنگستات به‌ منظور کاربرد فتوکاتالیستی تحت تابش نورخورشید و مرئی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22075/chem.2022.22992.1964

مهدی تقدیری اردکان؛ شهربان داداری دولابی


تهیه بازهای شیف جدید برپایه تیوسمی کاربازید و بررسی خواص بازدارندگی آنها بر خوردگی فولاد کربنی در محیط اسیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22075/chem.2022.25896.2043

همایون اسلامی زاده؛ اسداله محمدی؛ سمیه محمدی


استخراج فاز جامد بر پایه نانوکامپوزیت‌ گرافن اکسیدمغناطیسی و طیف‌سنجی تحرک یونی در تعیین بوپروپیون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22075/chem.2022.26116.2048

فریده شمسی؛ علی شیبانی؛ مسعودرضا شیشه بر


سنتز و کاربرد نانوذرات گرافن اکسید و گرافن اکسید سولفونه جهت استفاده در غشاهای نانوفیلتراسیون پلی اتر سولفون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22075/chem.2022.24632.2013

نادر غلامی؛ حسین مهدوی


سنتز، شناسایی و مطالعه بلورنگاری پرتو ایکس ایلید پایدار دی‌ترشیو‌بوتیل-2-(2-ایندولینون-1-ایل)-3-(تری‌متوکسی فسفوران ایلیدن) بوتان‌دیوآت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22075/chem.2022.24342.2008

سید سجاد سجادیخواه؛ قباد منصوری؛ فرامرز رستمی چراتی؛ محمد مکا؛ مسعود قباد


سنتز نانوذرات کمپلکس‌های Pd(II) شامل لیگاند‌هایی از مشتقات تری‌آزول و تترآزول و نانواکسیدهای فلزی مربوطه به روش سونوشیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22075/chem.2022.23935.1992

زهرا فرهمند ملک آبادی؛ ربابه علیزاده؛ سارا سیفی؛ وحید امانی


سنتز، شناسایی و مطالعات برهمکنش با DNA کمپلکسهای پلاتینی با لیگاند ایمینی فروسن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22075/chem.2022.25045.2021

بهنام حبیبی؛ محسن گلبن حقیقی


تهیه و شناسایی نانو ذرات روی اکسید دوپه شده با کبالت به روش مایکروویو و کاربرد آن به عنوان کاتالیزگر برای تولید بیودیزل از روغن سویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22075/chem.2022.26304.2053

مهدیه محسن پور؛ حمید عمادی؛ حمید گلچوبیان


شیف باز سالوفن لیگاند ساپورت شده بروی نانوذرات مغناطیسی Fe3O4@SiO2 به عنوان یک جاذب مؤثر و قابل بازیافت به منظور حذف سرب دو ظرفیتی از محلول های آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22075/chem.2022.26312.2054

محسن اسماعیل پور؛ مجید قهرمان افشار؛ میلاد کاظم نژادی


سنتز و شناسایی بیوپلیمر کیتوسان اصلاح شده با پورفیرین و کاربرد آن در تخریب متیلن بلو تحت تابش نور مرئی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22075/chem.2022.27140.2071

حسین غفوری؛ پیمان حنیفه نژاد؛ زیبا فلفلیان


آشکارسازی غیرمخرب پیش ماده انفجاری آمونیوم نیترات پنهان شده در پوشش‌های پلیمری توسط طیف‌سنجی رامان عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22075/chem.2022.26157.2051

»رضیه همتی فارسانی؛ سیدمحمدرضا دربانی؛ ابوالحسن مبشری


سنتز نانوکامپوزیت مغناطیسی Fe3O4/SiO2/TiO2/CoIIITHPP به عنوان کاتالیزگر در واکنش کمولومینسانس سیستم H2O2-لومینول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22075/chem.2022.24845.2017

انسیه غلامرضاپور؛ عباس اسلامی؛ افسانه نعمتی؛ محمد جواد چایچی


طراحی یک حسگر شیمیایی جدید برای شناسایی و اندازه‌گیری اسید سیتریک با استفاده از روش جا به جایی شناساگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22075/chem.2022.18699.1946

حبیب الله خواجه شریفی؛ امین همتی یادکوری؛ اردشیر ُشکرالهی


بررسی رفتار دارورسانی لیپوزوم آلیسین بر پایه فسفاتیدیل اتانول آمین و هیدروژل برپایه ثعلب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22075/chem.2022.26440.2056

رومیصا محمدقلی نژاد؛ نوشین قلی پور زنجانی؛ آرش کامران پیرزمان؛ بهزاد زاهد


تهیه نانوکامپوزیت مغناطیسی بر پایه پلی(استایرن-کو-مالئیک انیدرید) به عنوان کاتالیزگرموثر برای سنتز مشتقات 3،2-دی هیدرو کینازولین-4(1H)-اون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22075/chem.2022.25962.2045

احمدرضا بیگدلی؛ سید علی پور موسوی؛ احسان نظرزاده زارع؛ شفا میرانی نژاد


سنتز سبز و سه‌جزیی ایزوکسازولون‌ها با استفاده از نور طبیعی خورشید و بررسی فعالیت ضد باکتری آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22075/chem.2022.28043.2093

نفیسه علیزاده؛ حمزه کیانی؛ جلال البادی


بررسی نتایج حاصل از مشتقات دارویی کرومن و تاثیر آنها بر سرطان کولون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22075/chem.2023.21263.1891

ریحانه صباغ زاده؛ مروارید مرادی حقیقی؛ مجید مومنی مقدم؛ بهروز ملکی