دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

3. سنتزهیدروژل زیست سازگار بر پایه پلی اتیلن گلیکول با روش شیمی کلیک و استفاده از آن برای رهایش علف کش 2 و4 –دی کلرو فنوکسی استیک اسید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.22075/chem.2021.20402.1842

منیژه بابایی؛ شکراله حاجی وند؛ سهراب رحمانی


5. مقایسۀ قابلیت گزینش پذیری سنتز اتیلن گلیکول و زیست مولکول گلیسرآلدهید از طریق واکنش فورموس در حلال آب و متانول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

10.22075/chem.2021.22337.1942

آرش وجود؛ محمد خدادادی مقدم؛ غلامرضا ابراهیم زاده رجائی؛ سحر مهاجری؛ علی شامل


7. بررسی تاثیر حرارت دهی بر فعالیت فوتوکاتالیستی نانوساختارهای روی سولفید‌ سنتز شده به روش هم رسوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

10.22075/chem.2021.22147.1937

حسنعلی عظیمی؛ رامین یوسفی


9. لیگند های بر پایه فنولات و کمپلکس آنها با ساماریوم و پراسئودیمیوم: سنتز، شناسایی و بررسی خواص فلورسانس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

10.22075/chem.2020.21147.1884

بهزاد سلطانی؛ موید حسینی صدر؛ شرفه کرم پور


10. سنتز کربن فعال از ضایعات کارخانه های تولید کشمش و بررسی عملکرد آن در حذف متیلن بلو در مقایسه با جاذب های تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400

10.22075/chem.2021.21642.1907

امیرعباس متین؛ فاطمه کشتمند؛ الناز مرزی خسروشاهی؛ سیدمسعود سیداحمدیان؛ احد بهشتی کویج؛ رحمان سلامت آهنگری