محاسبه ثابت پایداری، پارامترهای ترمودینامیکی و استوکیومتری تشکیل کمپلکس بین لیگاندهای 1 و 8- دی هیدروکسی آنتراکوئینون و 1-(متیل آمینو) آنتراکوئینون با کاتیون های Zn+2 ، Cu+2 و +Ag در مخلوط دو جزئی استونیتریل(AN)- متانول(MeOH)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد یحنورد، بحنورد، ایران

2 دانشکده شیمی، دانشگاه پیام نور مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در این تحقیق واکنش تشکیل کمپلکس بین کاتیون­های Cu2+، 2+ Zn و +Agبا لیگاندهای 1و 8- دی­هیدروکسی آنتراکوئینون (DHAQ) و 1- (متیل­آمینو) آنتراکوئینون (MAAQ) در مخلوط­ دو جزئی استونیتریل(AN)- متانول (MeOH) در دماهای مختلف با به­کارگیری روش هدایت­سنجی مورد مطالعه قرار گرفت. داده­های هدایت­سنجی نشان دادند که در همه موارد، استوکیومتری کمپلکس­ها 1:1 [ML] می­باشد بجز در واکنش تشکیل کمپلکس بین کاتیون 2+ Cuو لیگاند DHAQ در متانول خالص و در مخلوط دو جزئی استونیتریل(AN)- متانول (MeOH) با درصد مولی 75 از استونیتریل که 2:1 [M2L] به­دست آمد. ثابت­های پایداری کمپلکس­ها با استفاده از نرم افزار Genplot و برازش غیرخطی داده­های هدایت­سنجی محاسبه گردید. همچنین داده­های حاصل از آزمایش نشان دادند که ترتیب انتخاب­گری لیگاندهای DHAQ و MAAQ نسبت به کاتیون­های Cu2+، 2+ Zn و +Ag علاوه بر لیگاند، با کسر مولی یک جزء از حلال در مخلوط دو جزئی AN/MeOH تغییر می­کند. مقدار پارامتر ترمودینامیکی &DeltaHºc برای تشکیل کمپلکس­ها از وابستگی دمایی ثابت‌های پایداری کمپلکس­ها با دما بر اساس رسم معادله وانتهوف و برازش خطی با استفاده از نرم­افزار مذکور به دست آمد. نتایج نشان دادند که واکنش تشکیل کمپلکس بین کاتیون­های Cu2+، 2+ Zn و +Ag با لیگاندهای فوق درسیستم­های دو جزئی مورد مطالعه، گرماگیرهستند و در همه موارد کمپلکس­های ایجاد شده از لحاظ آنتالپی ناپایدار امّا از لحاظ آنتروپی پایدار می­باشند. همچنین رسم تغییراتºC T&DeltaSبرحسب Hºc&Delta واکنش تشکیل کمپلکس بیانگر ارتباط خطی مناسب بین آنتروپی و آنتالپی واکنش می­باشد و مقادیر مثبت آنتروپی، ناپایداری آنتالپی واکنش را جبران می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of stability constant, thermodynamic parameters and stoichiometry of complex formation between 1, 8-dihydroxyanthraquinone(DHAQ) and 1-(methylamino) anthraquinone(MAAQ) with Cu2+, Zn2+ and Ag+ cations in acetonitrile(AN)- methanol(MeOH) binary mixtures.

نویسندگان [English]

 • Malihe Samadi Kazemi 1
 • Azizollah Nezhadali 2
 • Farnaz Azizi 2
1
2
چکیده [English]

In this study, the complexation reaction between Cu2+, Zn2+ and Ag+ cations with 1,8-dihydroxyanthraquinone (DHAQ) and 1- (methylamino) anthraquinone (MAAQ) was studied in (AN/MeOH) binary mixtures at different temperatures using conductometry method. The conductivity data indicates in all cases, the stoichiometry of the complexes is [ML]1:1 except for  the  complex formation reaction between Cu2+ cation and DHAQ ligand in pure methanol and in AN/MeOH (mol% AN = 75) binary solutions was obtained [M2L] 2:1. The stability constants of complexes were calculated using Genplot software and non–linear fitting of conductometric data. Also, the experimental data show that the selectivity order of DHAQ and MAAQ for Cu2+, Zn2+ and Ag+ cations, in addition to the ligand, changes with mole fraction of a component of the solvent in AN/MeOH binary mixtures. The value of &DeltaHºc for formation of complexes was obtained from temperature dependence of the stability constants of the complexes using the Van't Hoff plots and linear fitting using mentioned software. The results showed the complexation reaction between Cu2+, Zn2+ and Ag+ cations with DHAQ and MAAQ in this  binary mixtures are endothermic and, in all cases the resulting complexes are entropy stabilized but enthalpy destabilized. Also, the T&DeltaSºc versus &DeltaHºc plot of all thermodynamic data indicated a fairly good linear correlation indicating the existence of the enthalpy– entropy compensation in the complexation reactions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Conductometry
 • binary mixture
 • complex formation stability
 • Thermodynamic parameters
 • cation
 • 1
 • 8-dihydroxyanthraquinone (DHAQ)
 • 1- (methylamino) anthraquinone (MAAQ)