دوره و شماره: دوره 12، شماره 43، تابستان 1396 
15. تهیه و شناسایی نانو ذرات نیکل اکسید و کاربرد آن در جذب آلومینون

صفحه 213-228

نیلوفر اکبرزاده تربتی؛ مهدی شهرکی؛ حوریه ریگی