سنتز شیب دمایی/تحت امواج آلتراسونیک و بررسی ساختاری نانو ترکیب کوئوردیناسیونی صفحه ای جدید از سرب(II) با کره کوئوردیناسیونی نامتقارن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه قم

چکیده

نانو ترکیبت کوئوردیناسیونی جدید سرب(II) با لیگاند H-2-pcih به دو روش شیب دمایی و واکنش تحت امواج فراصوت سنتز شد و با آنالیز های FT-IR، CHN، XRPD و همچنین کریستالوگرافی اشعه- X مورد شناسایی قرار گرفت و موروفولوژی حالت نانو توسط میکروسکوپ الکترونی SEM مورد مطالعه قرار گرفت. داده­های حاصل از بلورنگاری اشعه-X نشان داد که ترکیب کوئوردیناسیونی جدید در سیستم بلوری اورتورومبیک با گروه فضایی Pbcn متبلور شده است. هر مرکز فلزی سرب با چهار اتم نیتروژن و دو اتم اکسیژن دو لیگاند 2-pcih متصل شده است و دارای عدد کوئوردیناسیون 6 به صورت، PbN4O2، می­باشد. جهت گیری پیوند ها اطراف اتم مرکزی یک فضای خالی قابل ملاحظه را نشان می­دهد که نشان دهنده نامتقارن بودن کره کوئوردیناسیون اطراف فلز می­باشد و اصطلاحا کره کوئوردیناسیون سرب به صورت hemidirected می­باشد. دوگونه برهمکنش­های ضعیف π-π در ساختار کمپلکس مشاهده گردید که در نتیجه این برهمکنش های ضعیف بخش­های مجاور به هم نزدیک شده و ساختار گسترده ترکیب کوئوردیناسیونی بصورت ابرمولکول سه بعدی ملاحظه می­شود. موروفولوژی مشاهده شده نانو ترکیب سنتز شده با SEM نشان دهنده ساختار صفحه ای ترکیب می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thermal gradient/under ultrasonic synthesis and structural characterization of new nano plate coordination compound of lead(II) with asymmetrical coordination sphere

چکیده [English]

The novel nano lead (II) coordination compound [Pb(p-2-pcih)2] (1)) was synthesized by a sonochemical and thermal gradient methods. The new nano structure was characterized by using scanning electron microscopy (SEM), X-ray powder diffraction, elemental analysis, and thermal analysis. The single-crystal X-ray structure shows that the overall structure of 1 is a discrete coordination compound in nature. This is further extended into a three-dimensional (3-D) supramolecular structure by π-π intermolecular interactions. The coordination number of the lead(II) ions is six, PbN4O2. The morphology of the prepared coordination compound were further observed using SEM and shows that the nano structure is in cross plate shape.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coordination compounds
  • Lead(II)
  • donor ligands
  • X-ray crystallography
  • nano particles
  • hemidirected
[1] G.B. Kauffman, Coordination Chemistry: History. In: R. Bruce King (ed.). Encyclopedia of Inorganic Chemistry. Second Edition. Wiley., 2005, pp. 1030-1032.
[2] G. R. Desiragu, Angew. Chem. Int. Engl., 34 (1995) 2311-2327.
[3] H.K. Sharma and K.H. Pannell, Lead: Organometallic Chemistry. In: R. Bruce King (ed.). Encyclopedia of Inorganic Chemistry. Second Edition. Wiley., (2005) pp. 2671-2678.
[4] J.S. Casas, J. Sordo and M.J. Vidarte, Lead(II) coordination chemistry in the solid state. In: J., Casas, S., J. Sordo (ed.). LEAD Chemistry, Analytical Aspects, Environmental Impact and Health Effects. Elsevier., (2006) pp. 41-99.
[5] B. Mirtamizdoust, M. S. Shalamzari, S. Behrouzi, M. H. Florencio and H. K., Fun, J. Inorg. Organomet. Polym., 22 (2012) 1358-1364.
[6] V. Safarifard, A. Morsali, Ultrasonics Sonochemistry 10 (2012) 1591-1597.
[7] B. Mirtamizdoust, B. Shaabani, A. Khandar, H. K. Fun, S. Huang, M., Shadman and P. Hojati‐Talemi, Z. Anorg. Allg. Chem., 638 (2012) 844-850.
[8] Y. Hanifehpour, B. Mirtamizdoust, and S.W. Joo, J. Inorg. Organomet. Polym., 22 (2012) 916-922.
[9] Y. Hanifehpour, B. Mirtamizdoust, A.R. Farzam and S. W. Joo, J. Inorg. Organomet. Polym., 22 (2012) 57-962.
[10] B. Mirtamizdoust, S. Ali-Asgari, S. W. Joo, E. Maskani, Y. Hanifehpour and T. H., Oh, J. Inorg. Organomet. Polym., 23 (2013) 751-757.
[11] Y. Hanifehpour, A. Morsali, B. Mirtamizdoust and S.W. Joo, J. Mol. Struct., 1079 (2015) 67-73.
[12] Y. Hanifehpour, B. Mirtamizdoust, A. Morsali and S.W. Joo, Ultrason. Sonochem., 23 (2015) 275-281.
[13] K. Nakamoto. Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds (Wiley, New York, 1997), 5th Edn., Part B, pp. 124-126.
[14] J.M. Harrowfield, H. Miyamae, B.W. Skelton, A.A. Soudi and A.H. White, Aust. J. Chem. 49 (1996) 1165-1169, and references therein.
]15[ ع. حقیقی اصل، ه. باصری، م. لطف الهی، مجله شیمی کاربردی، شماره 2و3 (۱۳۸۶) ص۴۲-۵۳.
]16[ ا. بهرامی، س. نظری، ش. برزگر، مجله شیمی کاربردی، شماره 21 (۱۳۹۰) ص۷۳-۸۲.
]17[ ز. منصف خوشحساب، مجله شیمی کاربردی، شماره 24 (۱۳۹۱) ص ۶۳-