اندازه‌گیری و پیش تغلیظ مقادیر اندک پارا‌نیترو‌آنیلین با تکنیک میکرواستخراج مایع-مایع پخشی در نمونه‌های پساب کارخانه‌ی نساجی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 1دانشگاه آزاداسلامی، واحد اراک، دانشکده علوم پایه، اراک، ایران

2 دانشگاه آزاداسلامی، واحد اراک ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اراک، ایران

3 3 دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی رازی، خرم آباد، ایران

چکیده

دراین تحقِق از روش ساده، سریع و حساس میکرواستخراج مایع - مایع پخشی برای پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری مقادِیر ناچیز پارا‌نیترو‌آنیلین در نمونه‌ی ‌پساب کارخانه‌ی نساجی استفاده گردید. در این روش، مخلوطی ازحلال‌ها شامل 200 میکرولیتر دی‌کلرومتان (حلال استخراج‌کننده) و 800 میکرولیتر استون (حلال پخش‌کننده)  به 9 میلی‌لیتر از محلول 2/0 میلی‌گرم بر لیتر0پارا‌نیتروآنیلین (نمونه) تزریق شد و پس از ابری شدن مخلوط نمونه و سانتریفیوژ کردن، فاز استخراج شده بصورت قطره‌ی ریز در ته لوله سانتریفیوژ جمع شد. فاز استخراجی جمع‌آوری شده با 100 میکرولیتر استون رقیق‌سازی شده و برای آنالیز به دستگاه اسپکتروفتومتر منتقل گردید. آنالیز نمونه‌ها در طول موج ماکزیمم 375 نانومتر انجام شد. منحنی کالیبراسیون روش، پس از عمل استخراج دارای دامنه خطی 35/0- 025/0 میلی‌گرم بر لیتر بود. حد تشخیص روش برابر 01/0 میلی‌گرم بر لیتر و انحراف استاندارد نسبی آن، در غلظت 025/0 میلی‌گرم بر لیتر، 97/4 درصد محاسبه شد. مقادیر بازیابی با سطوح غلظتی متفاوت، در گستره‌ی 2/96 تا 98 درصد و فاکتور تغلیظ، 2/23 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preconcentration and Determination of Paranitroaniline Using Dispersive Liquid-Liquid Microextraction in the textile waste samples

نویسندگان [English]

  • mohammad alimoradi 1
  • marziyeh gharib 1
  • seyed mohammad hosseini 2
  • roholah heydari 3
1 1دانشگاه آزاداسلامی، واحد اراک، دانشکده علوم پایه، اراک، ایران
2
3 3 دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی رازی، خرم آباد، ایران
چکیده [English]

In this study, dispersive Liquid- Liquid microextraction (DLLME) as highly sensitive procedure was developed for preconcentration and determination of paranitroaniline in  textile industrial wastewater samples. Initially, a mixture of 200 &muL of dicloromethan (Extracting solvent) and 800 &muL of acetone (disperser solvent) was rapidly injected by a syringe into 9 mL aqueous sample containing 0.02 mg L-1  paranitroaniline (analyte). Thereby, a cloudy solution formed. After centrifugation, the fine droplets containing the extracted analyte were sedimented at the bottom of the conical test tube. This phase was collected by a microsyring and after dilution by acetone, 100 µL of it was transferred into the spectrophotometer for analysis. The Samples of analysis at wavelength of 375 nm was done. The calibration curve of method was linear in the rage of 0.025- 0.35 mg L-1 paranitroaniline with a detection limit of 0.01 mg L-1 and a relative standard deviation (RSD) for five replicate measurements of 4.97% at 0.025 mg L-1 paranitroaniline. Recovery values in different concentration levels in the range of 96.2-98% and the enrichment factor of 23.2 was obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : dispersive Liquid- Liquid microextraction
  • paranitroaniline
  • preconcentration
  • spectrophotometer
[1] H. X. Yanhe, S. Chen, H. Zhao, C. Cui, Y. Zhao, Sep and Purific Technol, 50 (2005) 365.
 [2] C. V. Nachiyar, G. S. Rajakumar, Chemosphere, 57(2004) 165.
 [3] SR. El-Shabouri, Talanta, 32 (1985) 999.
 [4] A. Afkhami, M. Bahram, S. Gholami, Z. Zand, Anal Biochem, 336 (2005) 295. 
 [5] C. Brede, I. Skjevrak, H. Herikstad, J. Chromatogr A, 983 (2003) 35.
[6] J. S. Chiang, S. D. Huang, Talanta 75 (2008)70.
[7] J. F. Jen, C. T. Chang, T. C. Yang, J. Chromatogr A, 930 (2001)119.
[8] A. Sarafraz-Yazdi, Z. Es’haghi, Talanta 66 (2005) 664.
[9] L. M. Zhao, L. Y. Zhu, H. K. Lee, J. Chromatogr A, 963 (2002) 239.
[10] J. Li, Z. B. Yuan, Chin. Chem. Lett. 15 (2004)947.
[11] A. Niazi, J. Ghasemi, A. Yazdanpour, Spec. Chem. Acta. Part A, 68 (2007) 523.
[12] S. Berijani, Y. Assadi, M. Anbia, M. R. M. Hosseini, E. Aghaee, J. Chromatogr A, 1(2006) 1123.
[13] P. Hashemi, S. M. Hosseini, A. Kakanejadifard, Gh. Azimi, S. Zohrehvand, J. Chin. Chem. Soc, 57 (2010) 1.
[14] M. Hosseini, R. Heydari, M. Alimoradi, Talanta, 130 (2014) 171.
[15] M. Hosseini, R. Heydari, M. Alimoradi, J. Sep.Science, 38 (2015) 663.
[16] F. Tadaion, Sh. Motahar, M. Hanasaei, Journal of Applied Chemistry, 34 (2015) 9.
[17] M. Falahnejad, H. Mousavi, H. Shirkhanlo, Journal of Applied Chemistry, 33 (2015) 11.