دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، پاییز 1396 
9. طراحی حسگر پلاسمونی جدید جهت تشخیص و بررسی میزان پیشرفت رده سرطانی MDA-MB-231

صفحه 121-130

مطهره السادات حسینیان؛ محمد آقا بلوری زاده؛ علیرضا احمدی