مطالعه حلالیت باکلوفن در مخلوط دوتایی 1-هگزیل-4-متیل پیریدینیوم برماید + آب

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

در این مقاله، حلالیت باکلوفن با روش وزن‌سنجی مطالعه شده است. حلالیت باکلوفن در مخلوط دوتایی (آب + 1-هگزیل-4-متیل پیریدینیوم برماید) در محدوده دمایی 293.1تا 313.1 کلوین تحت فشار اتمسفری اندازه‌گیری شد. در مخلوط دوتایی حلالیت باکلوفن با افزایش غلظت مایع‌یونی افزایش یافت. این افزایش حلالیت ناشی از برهم‌کنش‌های آب‌گریز بین باکلوفن و مایع‌یونی و تشکیل میسل می‌باشد. زیرا کاتیون مایع یونی مشابه سورفکتنت ها دارای یک سر قطبی و یک سر غیر قطبی است که در غلظتهای بالا تشکیل میسل می‌دهد. در غلظتهای پایین مایع یونی علت اصلی افزایش حلالیت، برهم‌کنش‌های آب‌گریز بین باکلوفن و مایع‌یونی است درحالیکه در غلظتهای بالاتر مایع یونی علاوه بر برهم‌کنش‌های آب‌گریز، تشکیل میسل نیز در افزایش حلالیت نقش اساسی دارد. داده‌های حلالیت با استفاده از معادله‌ی اصلاح شده‌ی آپلبلات و معادله‌ی نیمه تجربی بوچوسکی_کسیازسزاک λh برازش شدند. هر دو معادله‌ کارایی یکسانی برای پیش‌بینی حلالیت باکلوفن در محلول‌های آبی مایع یونی نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Solubility of baclofen in 1-hexyl-4-methylpyridinium bromide + water binary mixtures

نویسندگان [English]

  • Abbas Mehrdad
  • Sahar Ehsani-Tabar
  • Sara Taeb
چکیده [English]

In this paper, solubility of baclofen was studied by gravimetric method. The solubility of baclofen was measured in (water + 1-hexyl-4-methylpyridinium bromide) binary mixtures from 293.1 K to 313.1 K under atmosphere pressure. In binary mixtures, the solubility increases with increasing ionic liquid concentration. This behavior probably is due to hydrophobic interaction between ACP and ionic liquid and formation of micelle. Indeed ionic liquid similar to the conventional cationic surfactants have tendency to associate as micelle structures. The main responsible to enhancement the solubility of baclofen in lower mass fraction is hydrophobic interaction between baclofen and ionic liquid. Whereas, in upper mass fractions of ionic liquid, beyond hydrophobic interactions, the formed micelles are another possible reason behind enhanced solubility of baclofen in aqueous solution of ionic liquid. The solubility data were fitted using modified Apelblat equation, and the semi-empirical λh equation. Both equations were shown a good applicability to prediction on solubility of baclofen in aqueous solutions of ionic liquid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solubility
  • Baclofen
  • Apelblat equation
  • Buchowski–Ksiazczak λh equation
[1] Sh. Soltanpour, A. Jouyban, Journal of Molecular Liquids, 155 (2010) 80.
[2] D. P. Pacheco, Y. J. Manrique, F. Martinez, Fluid Phase Equilibria, 262 (2007) 23.
[3] H. Mahmud Reza, T. Islam, M. Shohel, P. Jain, European Journal of applied sciences, 4 (2012) 110.
[4] A. Bagheri, S. A. R. Mir Bakhshi, Journal of Applied Chemistry, 10 (2015) 69.
[5] B. Mokhtarani, A. Sharifi, H. R. Mortaheb, M. Mirzaei, M. Mafi, F. Sadeghian, Journal of Chemical Thermodynamics, 41 (2009) 323.
[6] I. M. Marrucho, L. C. Branco, L. P. Rebelo, Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering, 5(2014) 527.

[7] H. Mizuuchi, V. Jaitely, S. Murdan, A. T. Florence, European Federation for Pharmaceutical Sciences, 33 (2008) 326.

[8] A. Mehrdad, A. H. Miri, Fluid Phase Equilibria, 425 (2016) 51.
[9] A. Mehrdad, A. H. Miri, Journal of Molecular Liquids, 221 (2016) 1162.
[10] A. Apelblat, E. Manzurola, Journal of Chemical Thermodynamics, 29 (1997) 1527.
[11] Y. Cheng, Y. Shao, W. Yan, Journal of Chemical & Engineering  Data, 56 (2011) 4587.
[12] H. Buchowski, A. Ksiazczak, S. Pietrzyk, Journal of  Physical Chemistry, 84 (1980) 975.
[13] Z. Meng, Y. Hu, Y. Kai, W. Yang, Z. Cao, F. Shen, Fluid Phase Equilibria, 352 (2013) 1.
[14] H. Zhao, H. Xu, Z. Yang, R. Li, Journal of Chemical & Engineering  Data, 58 (2013) 3061.
[15] G. Tiago, G. Restolho, R. Colaço, L. C. Branco, B. Saramago, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 472 (2015) 1.