یک حسگر نوری حساس و گزینش پذیر برای اندازه‌گیری بنزآلدهید در داروهای تزریقی بر اساس استفاده از واکنشگر 2، 4- دی‌نیتروفنیل‌هیدرازین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی‌، دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد لامرد، لامرد، ایران

چکیده

در این کار پژوهشی یک حسگر نوری جدید و ارزان برای اندازه‌گیری بنزآلدهید، که فرآورده اکسایشی خطرناک بنزیل الکل موجود در داروهای تزریقی است، معرفی شده است. این حسگر بر اساس تثبیت واکنشگر 2، 4- دی نیتروفنیل هیدرازین در غشاء پلیمر PVC، و واکنش افزایش هسته دوستی 2، 4- دی نیتروفنیل هیدرازین با بنزآلدهید استوار است که موجب افزایش جذب حسگر در طول موج nm 366 می‌شود. متغیرهای مختلفی که بر علامت نوری حسگر اثر گذار هستند مانند pH محلول، ترکیب اجزای سازنده غشاء و نوع نرم کننده بهینه شدند. محلول بافر عمومی با 2=pH و دی‌بوتیل‌فتالات به ترتیب به عنوان محیط بهینه اندازه‌گیری و نرم کننده مورد استفاده قرار گرفتند. در شرایط بهینه، حسگر دارای زمان پاسخ 6 دقیقه، دامنه غلظتی خطی ppm 0/100- 0/4 و حد تشخیص ppm 6/0 است. اثر مزاحمت ترکیبات گوناگونی که ممکن است در نمونه‌های دارویی یافت شوند، بر روی اندازه‌گیری بنزآلدهید مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که حسگر نوری تهیه شده از گزینش پذیری خوبی نسبت به بنزآلدهید برخوردار است. حسگر پیشنهادی پاسخ برگشت پذیری دارد و از تکرار پذیری خوبی برخوردار است. این حسگر با موفقیت برای اندازه‌گیری بنزآلدهید موجود در آمپول‌های سدیم دیکلوفناک و پیروکسیکام بکار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sensitive and Selective Optical Sensor for Determination of Benzaldehyde in Injection Pharmaceuticals Based on Utilization of 2, 4-Dinitrophenylhydrazine

نویسندگان [English]

  • tahereh shokohi
  • aboozar taheri
چکیده [English]

In this research a novel and economic optical sensor for determination of benzaldehyde (BA), which is a dangerous oxidation product of benzyl alchol in injection pharmaceuticals, is introduced. The optode is based on immobilization of 2, 4- dinitrophenylhydrazine in a PVC membrane. The response of the proposed optode was based on the nucleophilic addition of 2, 4- dinitrophenylhydrazine to BA that cause an increase in absorbance at 366 nm. Different variables affect the optical signal such as pH of solution, compositions of the membrane components and type of plasticizer were optimized. A universal buffer solution with pH 2 and dibutylphthalate were used as optimum measurement media and plasticizer, respectively. Under the optimum conditions, the optode has a response time of 6 min, linear concentration range of 4.0 − 100.0 ppm of BA with a detection limit of 0.6 ppm. The influence of interfering compounds possibly found in injection formulations on the BA determination was studied. The results showed that the prepared optical sensor has good selectivity to BA. The proposed optode has a reversible response and good repeatability. This optode was successfully applied to assay benzaldehyde in sodium diclofenac and piroxicam ampoules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • حسگر نوری
  • بنزآلدهید
  • 2
  • 4- دی‌نیتروفنیل‌هیدرازین
  • سدیم دیکلوفناک
  • پیروکسیکام
[1] A.G. Kazemifard, D.E. Moore, A. Mohammadi, A. Kebriyaeezadeh, J. Pharm. Biomed. Anal., 31 (2003) 685.
[2] A.M. Di Pietra, V. Cavrini, M.A. Raggi, Int. J. Pharm., 35 (1987) 13.
[3] A.G. Kazemifard, D.E. Moore, A. Mohammadi, J. Pharm. Biomed. Anal., 30 (2002) 257.
[4] I.I. Hewala, J. Pharm. Biomed. Anal., 12 (1994) 73.
[5] A.R. Firooz, A.A. Ensafi, K. Sadat Hoseini, N. Kazemifard, Mater. Sci. Eng., C, 38 (2014) 73.
[6] Y. Wang, B. Li, L. Zhang, L. Liu, Q. Zuo, P. Li, New J. Chem., 34 (2010) 1946.
[7] S.S. Kadam, S.T. Tambe, N.D. Grampurohit, D.D. Gaikwad, Int. J. Res. Pharm. Chem., 2(4) (2012) 1086.
[8] E. Bakker, P. Bühlmann, E. Pretsch, Chem. Rev., 97 (1997) 3083.
[9] K. Seiler, W. Simon, Anal. Chim. Acta, 266 (1992) 73.
[10] A.R. Firooz, A.A. Ensafi, K. Karimi, H. Sharghi, Mater. Sci. Eng., C, 33 (2013) 4167.
[11] M. Shamsipur, K. Alizadeh, M. Hosseini, C. Caltagirone, V. Lippolis, Sens. Actuators B, 113 (2006) 892.
[12] M.M.F. Choi, X.J. Wu, Y.R. Li, Anal. Chem., 71 (1999) 1342.
[13] M. Noroozifar, M. Khorasani Motlagh, A. Taheri, R. Zare Dorabei, Turk. J. Chem., 32 (2008) 249.