سنتز و بررسی ساختار نانواکسیدهای قلع دو وچهار ظرفیتی به روش سل-ژل و بررسی خاصیت بیولوژیکی آن‌‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم ، بخش شیمی ، دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران

2 دانشکده علوم ، بخش زیست شناسی ، دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران

چکیده

نانو اکسید‌های قلع دو و چهار ظرفیتی (SnO2 / SnO) با روش سل- ژل از کلرید قلع دو ظرفیتی (SnCl2)  در محیط نشاسته  تهیه  شد. ساختار نانو اکسید های تهیه شده را با بکارگیری روش‌های مختلف طیف سنجی از جمله FT-IR،  UV و XRDو SEM  مورد بررسی و تایید قرار گرفت. سپس تاثیر پارامتر دمای کلسینه شدن ژل بر روی اندازه نانو  ذرات کسیدفلزی تولید شده  بررسی گردید. با توجه به نتایج بدست آمده متوسط اندازه ذرات محاسبه شده با بکارگیری رایطه دبای-شرر برای نمونه‌ نانو اکسید فلزی SnO و یا SnO2 سنتز شده به ترتیب برابر با 75/11 و 19/11نانومتر می‌باشد.  در بخش دیگری از این کار تحقیقاتی، مطالعاتی بر روی خاصیت ضدمیکروبی نانواکسیدهای سنتز شده انجام شد. بر طبق نتایج حاصل  نانو اکسید قلع جهار ظرفیتی کارایی مناسبی به عنوان یک ترکیب  ضد میکربی دارد در حالی که نانو اکسید قلع دو ظرفیتی هیچگونه اثر ضد میکروبی ندارد . نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که نانو اکسید قلع چهار ظرفیتی  ( SnO2)  با غلظت10 میلی گرم بر میلی لیتر بر روی باکتری‌های گرم منفی موثر بودو علاوه بر این نانو اکسید فوق میتواند  مانع از رشد باکترهای سودوموناس آئروژینوزا (PTCC 1214)، سودوموناس آئروژینوزا (نمونه بالینی)، اشریشیا کلی (PTCC 1330)، کلبسیلا و مخمر کاندیدا آلبیکنس(PTCC 5027) گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and structural investigation of Tin nano oxides Sn (II)/ Sn (IV) by Sol-Gel method and investigation S of their biological properties

نویسندگان [English]

  • Iran Sheikhshoaie 1
  • neda zarei 1
  • Moj Khaleghi 2
چکیده [English]

Tin nano oxides (II /IV) (SnO/SnO2) were synthesized via a Sol - Gel method by using SnCl2 salt and starch media. The structures of these oxides were characterized and investigated by some spectroscopic methods such as SEM, XRD, UV, FT-IR. The effect of calcination temperature on the particle size of Tin nano oxides  was investigated. The average particle size of these nano oxides are 11.75 and 11.19 nm by calculation with Debye- Scherrer equation. In the other part of this  work, we study the antimicrobial properties of the synthesized synthesized metal oxides. In the results, nano-sized SnO2 is a good antimicrobial compound in the range of 10 mg per ml on the Gram negative bacteria. Nano-sized snow has not and antibacterial activity. Also the  nano-sized SnO2 can to prevent of the grouting some gram negative bacteria, such as, Pseudomonas aeruginosa PTCC 1214,  Escherichia coli PTCC 1330, Klebsiella and Albixs Candida PTCC 5027.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sol-gel
  • Tin nano metal oxide
  • antibacterial activity
  • Starch
[1] S.D. Jackson, S.J. Hargreaves, Wiley-VCH Verlag GmbH, )2009(.
[2] S. Mallakpour, M. Madani, Progress in Organic Coatings, 86 (2015) 194.
[3] V. Hulea, E. Dumitriu, Nanomaterials in Catalysis, 1 (2013) 375.
[4] (a)K. Vijayarangamuthu , S. Rath, Journal of Alloys and Compounds, 610 (2014) 706, (b)A. Derbal, S. Omeiri, A. Bouguelia, M. Trari, Int. J. Hydrogen Energy 33 (2008)
42, (c)S. Das, S. Kar, S. Chaudhuri, J. Appl. Phys. 99 (2006)
114303, (d)A. Kar, A. Patra, J. Phys. Chem. C. 113 (2009) 4375.
      [5]K. Sato, Y. Yokoyama, J.C. Valmalette, K. Kuruma, H. Abe, T. Takarada, Crystal Growth & Design 13 (2013) 1685.
     [6] H. Ullah, I. Khan, Zain H. Yamani, Ultrasonics Sonochemistry 34 (2017) 484.
     [7] Ling Li Wang, Zi Jiong Li, Lei Luo, Cheng Zhou Zhao, Li Ping Kang, De Wei Liu, Journal of Alloys and Compounds682 (2016) 170.
[8] E. Abdelkader, L. Nadjia, B. Naceur, B. Noureddine , Journal of Alloys and Compounds, 679 (2016) 408.
[9] (a)A. Patterson, Phys. Rev. 56 (1939) 978. (b) P. Scherrer, Göttinger Nachrichten Gesell., ol.  2 (1918) 98.
[10] S. Irshad, M. Mahmood, F. Perveen, Research J. Biol, 2 (2012) 1.
[11] J. McFarland, Journal. American Med. Assoc. 14 (1907) 1176.
[12]  C. Carson, B. Cookson, H. Farrelly, T. Riley, J. Antimicrob. Chemother, 35 (1995) 421.
 
[13]  H. Kubota, S. Senda, N. Nomura, H. Tokuda, H. Uchiyama, Journal of Bioscience and Bioengineering, 106 (2008) 381