طراحی یک حسگر نانوساختار اصلاح شده برای آنالیز بوتیل هیدروگسی تولوئن بعنوان یک آنتی اکسیدانت در نمونه‌های غذایی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، گروه صنایع غذایی، مازندران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، گروه شیمی، مازندران، ایران

3 گروه مهندسی شیمی، آزمایشگاه نانوتکنولوژی، دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان، خراسان رضوی، ایران

چکیده

در این کار پژوهشی یک الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوکامپوزیت اکسید کامیم/نانولوله کربنی و مایع یونی  1-بوتیل 3-متیل-ایمیدازولینیوم هگزافلوروفسفات تهیه شده و برای اندازه­گیری بوتیل هیدروگسی تولوئن بکار گرفته شد. نانوکامپوزیت اکسید کادمیم/نانولوله کربنی با استفاده از روش رسوب هی مستقیم سنتز شده و با استفاده از روش پراش پرتوی ایکس شناسایی شد. تحت شرایط بهینه، ولتاموگرام موج مربعی الکترود اصلاح شده با افزایش غلظت بوتیل هیدروگسی تولوئن در محدوده خطی 600-1/0 میکرومولار تغییر کرده است. حد تشخیص بوتیل هیدروگسی تولوئن مقدار 06/0 میکرومولار گزارش شد. سنسور اصلاح شده بخوبی برای اندازه­گیری بوتیل هیدروگسی تولوئن  در نمونه های غذایی بکارگرفته شد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fabrication of a nanostructure modified sensor for determination of butylated hydroxytoluene as an antioxidant in food samples

نویسندگان [English]

  • Sarvenaz Kohi 1
  • Mohammad Ali Khalilzadeh 2
  • Hassan Karimi maleh 3
1
2
3
چکیده [English]

In this research, a carbon paste electrode modified with CdO/CNTs nanocomposite and 1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ionic liquid fabricated and was used for determination of butylated hydroxytoluene. CdO/CNTs synthesized by chemical precipitation method and characterized by XRD method. Under optimum condition, the peak currents of square wave voltammograms (SWV) of butylated hydroxytoluene increased linearly with its concentration in the ranges of 0.1–600 μM. The detection limit for butylated hydroxytoluene was 0.06 μM. The modified sensor has been successfully applied for the assay of butylated hydroxytoluene in food samples. In this research, a carbon paste electrode modified with CdO/CNTs nanocomposite and 1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ionic liquid fabricated and was used for determination of butylated hydroxytoluene. CdO/CNTs synthesized by chemical precipitation method and characterized by XRD method. Under optimum condition, the peak currents of square wave voltammograms (SWV) of butylated hydroxytoluene increased linearly with its concentration in the ranges of 0.1–600 μM. The detection limit for butylated hydroxytoluene was 0.06 μM. The modified sensor has been successfully applied for the assay of butylated hydroxytoluene in food samples. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Butylated hydroxytoluene
  • CdO/CNTs
  • Ionic liquid
  • Electroanalysis
[1] J. F. Schabron, L. E. Fenska, Anal. Chem., 52 (1980) 1411.
[2] M. Ding, J. Zou, Food Chem. 131 (2012) 1051.
[3] C. D. Garcıa, P. I. Ortiz, Electroanalysis, 10 (1998) 832.
[4] M. Tomášková, J. Chýlková, V. Jehlička, T. Navrátil, I. Švancara, R. Šelešovská, Fuel, 123 (2014) 107.
[5] M. Asunción Ruiz, P. Sedeń, J.M. Pingarrón, Electroanalysis 6 (1994) 475.
]6[ حسن کریمی مله ، علی پهلوان، رویا صادقی ، سید کمال شیردل، مجله شیمی کاربردی  (اندیشه علوم) سال هفتم، شماره 22 سال 1391 صفحه 49.
[7] A.L. Sanati, H. Karimi-Maleh, M. Abbasghorbani, Journal of Applied Chemistry, 9 (2015) 35.
 
[8] H. Karimi-Maleh, A. FallahShojaei, K. Tabatabaeian, F. Karimi, S. Shakeri, R. Moradi, Biosens. Bioelect. 86 (2016) 879.
[9] N.F. Atta, A. Galal, S.M. Azab, Int. J. Electrochem. Sci., 6 (2011) 5082.
[10] N.F. Atta, A. Galal, A.A. Wassel, A.H. Ibrahim, Int. J. Electrochem. Sci., 7 (2012) 10501.
[11] K.S. Ngai, W.T. Tan, Z. Zainal, R.M. Zawawi, M. Zidan, Int. J. Electrochem. Sci., 8 (2013) 10557.
[12] H.R. Naderi, P. Norouzi, M.R. Ganjali, Appl. Surf. Sci. 366 (2016) 552.
[13] R. Bavandpour, H. Karimi-Maleh, M. Asif, V.K. Gupta, N. Atar, M. Abbasghorbani, J. Mol. Liq. 213 (2016) 369.
[14] T. Tavana, M.A. Khalilzadeh, H. Karimi-Maleh, A.A. Ensafi, H. Beitollahi, D. Zareyee, J. Mol. Liq. 168 (2012) 69.
[15] B. Nikahd, M.A. Khalilzadeh, J. Mol. Liq. 215 (2016) 253.
[16] S. Cheraghi, M.A. Taher, H. Karimi-Maleh, Electroanalysis 28 (2016) 366.
[17] R. Sadeghi, H. Karimi-Maleh, A. Bahari, M. Taghavi, Phys. Chem. Liq., 51 (2013) 704.