استخراج و پیش تغلیظ پالادیم (II) به روش میکرواستخراج مایع مایع پخشی از نمونه های حقیقی مختلف و اندازه گیری بوسیله طیف سنجی ماوراء بنفش-مرئی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران 2گروه شیمی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر یک روش حساس وجدید برای اندازه گیری مقادیر اندک پالادیم ((II به روش میکرواستخراج مایع مایع پخشی ملحق شده به طیف سنجی UV-Vis معرفی شده است. این روش بر پایه تشکیل کمپلکس اریوکروم سیانینR  با یون پالادیم(II) و استخراج به درون کلروفرم به عنوان حلال استخراج کننده میباشد. از ستیل تری متیل آمونیوم برمید به عنوان عامل پخش کننده استفاده شد. اثر پارامترهای مؤثر مانند pH ، غلظت اریوکروم سیانینR ، نوع و حجم حلال استخراج کننده، غلظت CTAB و زمان سانتریفوژ بررسی و بهینه شد. تحت شرایط بهینه محدوده غلظت خطی 0.050 تا 1.600 میکروگرم بر میلی لیتر و حدتشخیص 0.008 میکروگرم بر میلی لیتر به دست آمد. انحراف استاندارد نسبی برای غلظت های 1.000 و 0.100 میکروگرم بر میلی لیتر پالادیم (II) به ترتیب برابر با  % 4/1 و 7/3 محاسبه شد.  این روش با موفقیت برای پیش تغلیظ و اندازه گیری مقادیری جزیی پالادیم(II) در نمونه های مختلف آب، خاک و چای بکار برده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extraction and Preconcentration of Pd(II) by Dispersive Liquid Liquid Microextraction from different real samples and Determination by Spectrophotometry Uv-Vis

نویسندگان [English]

  • raziyeh ashtary
  • shahla elhami
1 گروه شیمی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران 2گروه شیمی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
چکیده [English]

This article presents new and sensitive method for the determination of trace amounts of Palladium (II) by dispersive liquid–liquid microextraction(DLLME) combined with UV–vis spectrophotometry. The method is based on the complex formation of Pd(II) with Eriochrom cyanine R and using chloroform as extraction solvent. Cetyl Trimethyl ammonium Bromide(CTAB) was used as disperser agent. The effective parameters such as solution pH, concentration of Eriochrom cyanine R, type and volume of extraction solvent, concentration of CTAB and time of centrifuge were investigated and optimized. The method yields a linear calibration curve in the concentration range of 0.050–1.600 µg mL -1 of Pd(II), and the limit of detection is 0.008 µg mL-1. The relative standard deviations for eight replicate determinations of 0.100 and 1.000 µg mL-1 of Pd(II) were 3.7 % and 1.4%, respectively. The proposed method was successfully applied to preconcentration and determination of Pd(II) in tea, soil and water samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dispersive Liquid Liquid Microextraction
  • Palladium
  • preconcentration
  • Spectrophotometry Uv-Vis
[1] S. Sacmaci, S. Kartal, Talanta, 109 (2013) 26.
[2] M. Kalate Bojdi, M. Behbahani, A. Sahragard, B. Golrokh Amin, A. Fakhari, A. Bagheri, Electrochimica Acta, 149 (2014) 108.
[3] M. Rabiul Awual, Chemical Engineering Journal, 300 (2016) 264.
[4] H. Bai, Sh. Wang, P. Liu, C. Xiong, K. Zhang, Q. Cao, Journal of Electroanalytical Chemistry, 771 (2016) 29.
[5] R.K. Sharma, A. Pandeya, Sh. Gulatia, A. Adholeya, Journal of Hazardous Materials, 209– 210 (2012) 285.
[6] M. Ezoddin, K. Abdi, N. Lamei, Talanta, 153 (2016) 247.
[7] J. Qin, X. Li, Z. Chen, F. Feng, Sensors and Actuators B, 232 (2016) 611.   
[8] P. Liang, E. Zhao, F. Li, Talanta, 81 (2010) 1183.
[9] M.A. Taher, Z. Daliri, H. Fazelirad, Chinese Chemical Letters, 25 (2014) 649.
[10] M. Vaezzadeh, F. Shemirani, B. Majidi, Food and Chemical Toxicology, 48 (2010) 1455.
[11] N. Shokoufi, F. Shemirani, M. Shokoufi, Spectrochimica Acta A, 74 (2009) 761.
[12] H. Ebrahimzadeh, N. Tavassoli, M.M. Amini, Y. Fazaeli, H. Abedi, Talanta, 81 (2010) 309.
[13] P. Liang, E. Zhao, F. Li, Talanta, 77 (2009) 1854.
[14] M. Ezoddin, K. Abdi, N. Lamei, Talanta, 153 (2016) 247.
[15] S. Rastegarzadeh, N. Pourreza, A. Larki, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 24 (2015) 297.
[16] M.R. Jamali, S. Rahimpour, R. Rahnama, Journal of Applied Chemistry, 7(2012) 21.
 [17] یوسف زاده، شهاب؛ کلجاهی، ابراهیم اصغری؛ عامل، نصیر؛ گلبابازاده، تیرزاد ؛ صابر، حسین؛  مجله علمی پژوهشی شیمی کاربردی، شماره 40 (1395) ص 133.
[18] N. Pourreza, Sh. Elhami, Canadian Journal of Analytical Sciences and Spectroscopy٫ 51 (2006) 261.
[19] M. Vaezzadeh, F. Shemirani, B. Majidi, Food and Chemical Toxicology48 (2010) 1455.
[21] R. Ruhelaa, J.N. Sharma, B.S.Tomar, R.C. Hubli, A.K. Suri, Talanta, 85 (2011) 1217.
[22] A. Niazi, A. Azizi, M. Ramezani, Spectrochimica Acta Part A, 71(2008) 1172.
[23] E.A. Al-Harbi, Journal of Taibah University for Science, 10 (2016) 1.
[24] M. Rabiul Awual, M. Munjur Hasan, M. Naushad, H. Shiwaku, T. Yaita, Sensors and Actuators B, 209 (2015) 790.
[25] A.S. Amin, Arabian Journal of Chemistry, in press, doi:10.1016/j.arabjc.2011.04.003.
[26] D. Bilba, C. Paduraru, L. Tofan, Microchimca Acta, 144 (2004) 97.
[27] S.L. Narayana, K.J. Reddy, S.A.N. Reddy, Journal Chinese Chemical Society Taipei, 54 (2007) 1233.
[28] S.N. Hejaz Azmi, B. Iqbal, B.H.K. Al Ruqishi, S.A.M. Al Sayabi, N.M.K. Al Quraini, N. Rahman, Journal of the Association of Arab Universities for Basic and Applied Sciences,19 (2016) 29.