مطالعه الکتروشیمیایی اثر بازدارندگی ترکیب اکسازول در خوردگی استیل زنگ نزن 316 در محیط اسیدی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه قم

چکیده

اثر بازدارندگی ترکیب آلی  2,3 dihydro-2-imino-3-p-tolylbenzo[d]oxazol-5-ol در خوردگی استیل زنگ نزن 316 به کمک روشهای متداول الکتروشیمی مانند منحنی های پلاریزاسیون و اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است. اثر بازدارندگی ترکیب مربوط به جذب آن در سطح فلز می باشد. نتایج مطالعات الکتروشیمییایی اثر بازدارندگی خوبی با افزایش غلظت بازدارنده نشان داده اند. فرایند جذب بازدارنده ار ایزوترم لانگمویر پیروی نموده و پارامترهای ترمودینامیکی جذب مانند انرژی آزاد گیبس و ثابت تعادل جذب به کمک این ایزوترم محاسبه شده اند. از نتایج مطالعات نظریه تابعی دانسیته هم موقعیت آخرین اوربیتال مولکولی اشغال شده و اولین اوربیتال مولکولی اشغال نشده، اختلاف انرژی بین دو لایه و نحوه جذب بازدارنده بر سطح فلز بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electrochemical study of inhibitory effect of new oxazol compound on stainless steel corrosion in acidic solution

نویسندگان [English]

  • Ali Ehsani
  • Mojtaba Hadi
چکیده [English]

Influence of 2,3 dihydro-2-imino-3-p-tolylbenzo[d]oxazol-5-ol as a inhibitor on the  corrosion of stainless steel 316L (SS) in HCl solution was investigated by means of potentiodynamic polarization and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The results of the investigation show that this compound has excellent inhibiting properties for SS corrosion in sulfuric acid. Inhibition efficiency increases with increase in the concentration of the inhibitor. The adsorption of inhibitor  onto the SS surface followed the Langmuir adsorption model with the free energy of adsorption ΔG0ads of -7.25 kJ mol-1. Quantum chemical calculations were employed to give further insight into the mechanism of inhibition action of new organic inhibitor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organic inhibitor
  • Adsorption
  • stainless steel
  • impedance
  • density functional theory
 [1] I. Ahamad, M.A. Quraishi, Corros. Sci,51 (2009) 2006.
[2] Q.B. Zhang, Y.X. Hua, Electrochim. Acta, 54 (2009) 1881.
[3] W. Li, Q. He, C. Pei, B. Hou, Electrochim. Acta, 52 (2007) 6386-.
[4] R. Solmaz, G. Kardas, B. Yazıcı, M. Erbil, Prot. Met, 41 (2005) 581.
[5] G. Kardas, Mater. Sci, 41 (2005) 337.
[6] V. Mohammadi, A. Taheri, A.  Mohammadi, M.Z. Nezhadmiri.  J. Appl. Chem. 39 ( 2016 ) 149.
[7] M.L. Zheludkevich, K.A. Yasakau, S.K. Poznyak, M.G.S. Ferreira, Corros. Sci, 47 (2005) 3368.
[8] F. Atabaki, S. Jahangiri, J. Appl. Chem, 11(2017) 67.
[9] M.G. Hosseini, M. Ehteshamzadeh, T. Shahrabi, Electrochim. Acta, 52 (2007) 3680.
[10] S. S. Afak, B, Duran, A. Yurt, G. Turkoglu, Corros. Sci, 54 (2012) 251.
[11] H.H. Hassan, E. Adbelghani, M.A. Amin, Electrochim. Acta, 52 (2007) 6359.
[12] Y. Abdoud, A. Abourrriche, T. Saffaj, M. Berrada, M. Charrouf, A. Bennamara, N. Al Himidi, H. Hannache, Mater. Chem. Phys, 105 (2007) 1.
[13] M.A. Quaraishi, J. Rawat, M. Ajmal, J. Appl. Electrochem, 30 (2000) 745.
[14] K.F. Khaled, M.A. Amin, Corros. Sci, 51 (2009) 1964.
[15] I.B. Obot, N.O. Obi-Egbedi, Corros. Sci, 52 (2010) 282.
[16] A. Ehsani, M.G. Mahjani, R. Moshrefi, H. Mostaanzadeh, J. Shabani Shayeh, RSC Adv, 4(2014)  20031-20037.
[17] ) A. Ehsani, R. Moshrefi, A. Khodadadi, A. Yeganeh-Faal, S. Afr. J. Chem, 67( 2014) 198.
[18] A. Ehsani, R. Moshrefi, M. Ahmadi, Electrochem. Sci. Tech, 6(1) (2015) 7.
[19] M.G. Mahjani, R. Moshrefi, A. Ehsani, M. Jafarian, Anti- Corros. Method. M, 58 (2011) 250.
[20] T. Zhihua, Z. Shengtao, L. Weihua, H.  Baorong, Ind. Eng. Chem. Res, 50 (2011) 6082-6088.
[21] A. Ehsani, M.G. Mahjani, M. Jafarian, Turk. J. Chem, 35 (2011) 1.
[22] A. Ehsani, M. G. Mahjani, M. Jafarian, A. Naeemy, Electrochim. Acta, 71 (2012) 128.
[23] A. Ehsani, M.G. Mahjani,M. Jafarian, A. Naeemy, Prog. Org. Coat, 69 (2010) 510.
[24] A. Ehsani, M.G. Mahjani, M. Jafarian, Synth. Met, 161 (2011) 1760.
[25]A. Ehsani, M.G. Mahjani, S. Adeli,S. Moradkhani,  Prog. Org. Coat, 77 (2014) 1674.