سنتز، شناسایی و ارزیابی فعالیت ضدباکتری کمپلکس های هترولپتیک جدیدی از Ni(II) و Pt(II) با 5-برومو-2-هیدروکسی بنزالدهید-4-فنیل تیوسمی کاربازون و لیگاندهای کمکی ایمیدازول و تری فنیل فسفین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 بخش شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران 4697-19395، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

در کار تحقیقاتی حاضر کمپلکس های هترولپتیک جدیدی از Ni(II) و Pt(II) با استفاده از5- برومو- 2- هیدروکسی بنزالدهید-4-فنیل تیوسمی کاربازون به عنوان لیگاند اصلی و ایمیدازول و تری فنیل فسفین به عنوان لیگاندهای کمکی سنتز شدند. لیگاند و کمپلکس های سنتز شده توسط آنالیزعنصری و روش های طیف سنجی مورد شناسایی و بررسی قرار گرفتند بر اساس نتایج به دست آمده در تمام کمپلکس ها تیوسمی کاربازون به عنوان یک لیگاند سه دندانه ONS با دو بارمنفی در فرم تیولات به فلز کوئوردینه شده و کره کوئوردیناسیون کمپلکس توسط لیگاند کمکی تری فنیل فسفین یا ایمیدازول تکمیل می شود. فعالیت ضدباکتری کمپلکس ها بر علیه باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سابتیلیس و سودوموناس آئروژینوزا مورد ارزیابی قرار گرفت. در تمام موارد کمپلکس ها فعالیت ضدباکتری بیشتری نسبت به لیگاند آزاد نشان دادند و کمپلکس های دارای لیگاند کمکی ایمیدازول فعال تر از نمونه مشابه با لیگاند تری فنیل فسفین بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Synthesis, characterization and antibacterial activity of new heteroleptic complexes of Ni(II) and Pt(II) complexes with 5-bromo-2-hydroxybenzaldehyde-4-phenylthiosemicarbazone in presence of imidazole and triphenylphosphine as axiuliary ligands

نویسندگان [English]

  • Mohammad Azarkish 1
  • Alireza Akbari 1
  • Tahereh Sedaghat 2
1 Department of Chemistry, Payame Noor University (PNU), 19395-4697 Tehran, Iran
2 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
چکیده [English]

Abstract In this research work new heteroleptic Ni(II) and Pt(II) complexes have been synthesized by using 5-bromo-2-hydroxybenzaldehyde-4-phenylthiosemicarbazone as main ligand and triphenylphosphine and imidazole as auxiliary ligands. The ligand and complexes have been characterized by elemental analysis and spectroscopy. On the basis of results thiosemicarbazone is coordinated to metal ion as a dianionic tridentate ONS ligand and the coordination sphere is completed by the auxiliary ligand. Antibacterial activity of ligand and complexes was evaluated against B. subtilis and S. aureus and P. aeruginosa All complexes exhibit more inhibitory effect than the parent ligand and complexes containing imidazole have more activity than others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thiosemicarbazone
  • hetroleptic complexes
  • ternary complexes
  • antibacterial activity
  • axuiliary ligand
[1] M.d.S. de P. Silva, I.C.N. Diógenes, I.M.M. de Carvalho, K.P.S. Zanoni, R.C. Amaral, N.Y.M. Iha, J. Photochem. Photobio. A, 314 (2016) 75.
[2] A. Bharti, P. Bharati, U.K. Chaudhari, A. Singh, S.K. Kushawaha, N.K. Singh, M.K. Bharty, Polyhedron, 85 (2015) 712.
[3] A. Barve, A. Kumbhar, M. Bhat, B. Joshi, R. Butcher, U. Sonawane, R. Joshi, Inorg. Chem., 48 (2009) 9120.
[4] J. Ravichandran, P. Gurumoorthy, M.I. Musthafa, A.K. Rahiman, Spectrochim. Acta Part A, 133 (2014) 785.
[5] A.M. Mansour, J. Coord. Chem., 67 (2014) 2680.
[6] P. Zhao, Q. Wei, J. Dong, F. Ding, J. Li, L. Li, J. Coord. Chem., 69 (2016) 2437.
[7] R. Patel, S. Rawat, M. Choudhary, V.P. Sondhiya, D.K. Patel, K. Shukla, D.K. Patel, Y. Singh, R. Pandey, Inorg. Chim. Acta, 392 (2012) 283.
[8] S. Regupathy, M.S. Nair, Spectrochim. Acta Part A, 75 (2010) 656.
[9] P.G. Cozzi, Chem. Soc. Rev., 33 (2004) 410.
[10] J. Casas, M. Garcıa-Tasende, J. Sordo, Coord. Chem. Rev., 209 (2000) 197.
[11] T.S. Lobana, R. Sharma, G. Bawa, S. Khanna, Coord. Chem. Rev., 253 (2009) 977.
[12] Y. Yu, D.S. Kalinowski, Z. Kovacevic, A.R. Siafakas, P.J. Jansson, C. Stefani, D.B. Lovejoy, P.C. Sharpe, P.V. Bernhardt, D.R. Richardson, J. Med. Chem., 52 (2009) 5271.
[13] M. Khandani, T. Sedaghat, N. Erfani, M.R. Haghshenas, H.R. Khavasi, J. Mol. Struct., 1037 (2013) 136.
[14] T. Sedaghat, A. Golalzadeh, H. Motamedi, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 188 (2013) 1694.
[15] L. Latheef, E. Manoj, M.P. Kurup, Polyhedron, 26 (2007) 4107.
[16] V. Suni, M.P. Kurup, M. Nethaji, Spectrochim. Acta Part A, 63 (2006) 174.
[17] J.G. Da Silva, A.A. Recio Despaigne, S.R.W. Louro, C.C. Bandeira, E.M. Souza-Fagundes, H. Beraldo, Eur. J. Med. Chem., 65 (2013) 415.
[18] A.I. Matesanz, P. Albacete, P. Souza, Polyhedron, 109 (2016) 161.
[19] S. Chandra, Vandana, Spectrochim. Acta Part A, 129 (2014) 333.
[20] E. Viñuelas-Zahínos, F. Luna-Giles, P. Torres-García, M.C. Fernández-Calderón, Eur. J. Med. Chem., 46 (2011) 150.
[21] T. Sedaghat, R. Habibi, H. Motamedi, H.R. Khavasi, Chin. Chem. Lett., 23 (2012) 1355.
[22] R. Amin, B. Krammer, N. Abdel-Kader, T. Verwanger, A. El-Ansary, Eur. J. Med. Chem., 45 (2010) 372.
[23] V. Vrdoljak, I. Đilović, M. Rubčić, S.K. Pavelić, M. Kralj, D. Matković–Čalogović, I. Piantanida, P. Novak, A. Rožman, M. Cindrić, Eur.J. Med. Chem., 45 (2010) 38.
[24] P. Novak, K. Pičuljan, T. Hrenar, T. Biljan, Z. Meić, J. Mol. Struct., 919 (2009) 66.
[25] V. Vrdoljak, M. Cindrić, D. Matković‐C̆alogović, B. Prugovecki, P. Novak, B. Kamenar, Z. Anorg. Allg. Chem., 631 (2005) 928.
[26] Saswati, R. Dinda, C.S. Schmiesing, E. Sinn, Y.P. Patil, M. Nethaji, H. Stoeckli-Evans, R. Acharyya, Polyhedron, 50 (2013) 354.
[27] I. Đilović, M. Rubčić, V. Vrdoljak, S.K. Pavelić, M. Kralj, I. Piantanida, M. Cindrić, Bioorg. Med. Chem. , 16 (2008) 5189.
[28] B. Tweedy, Phytopathology, 55 (1964) 910.
[29] Y. Anjaneyulu, R.P. Rao, Synth.React.Inorg.Met.-Org. Chem., 16 (1986) 257.
[30] M.S. Refat, F.A. Al-Saif, J. Therm. Anal. Calorim., 120 (2015) 863.
[31] P.P. Netalkar, S.P. Netalkar, V.K. Revankar, Polyhedron, 100 (2015) 215.
[32] R. Juan-Luis, F. Alian, Pseudomonas, Virulence and gene regulation, Springer, 2007.
[33] D.M. Livermore, Clin. Infect. Dis., 34 (2002) 634.
[34] E.B. Anderson, T.E. Long, Polymer, 51 (2010) 2447.