دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، تیر 1397 
تاثیر بار بر خواص ساختاری اکسیدروی آلاییده به هیدروژن

صفحه 213-222

10.22075/chem.2018.2870

فهیمه بوستان افروز؛ مصطفی فضلی؛ محمدرضا محمدی زاده؛ مجید جعفرتفرشی