سنتز، شناسایی و خاصیت ضد باکتری نانوکامپوزیت Ag2O/Large Mordenite

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

زئولیت ها آلومینوسیلیکات های بلوری با ساختار میکروحفره منظم می باشند. با توجه به ساختار و ترکیب زئولیت ها، آنها به طور وسیعی به عنوان جاذب، شوینده ها، تبادل گرهای یونی، کاتالیزورهای ناهمگن و به ویژه به عنوان میزبان برای فلز اکسید و نانوساختارهای فلزی مورد استفاده قرار می گیرند. نقره اکسید (Ag2O) یک نیمه رسانای ذاتی نوع p با شکاف انرژی eV 46/1 است که تحقیقات زیادی بر روی آن به عنوان ماده ای که پتانسیل کاربردهای عملی در مواد ضد باکتری، فتوکاتالیست، باتری های نقره اکسید و حسگرهای گازی را دارد، انجام گرفته است. در این مطالعه، نانو ذرات کروی Ag2O در ماتریس موردنیت بزرگ سنتز شد. نمونه ها بوسیله پراش اشعه ایکس (XRD)، طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد شناسایی قرار گرفتند. تصاویر TEM، نانو ذرات کروی کوچک Ag2O را با قطر متوسط 14-2 نانومتر نشان داد. فعالیت ضدباکتری نانو کامپوزیت Ag2O/Large Mordeniteبرای باکتری های گرم منفی اشرشیا کلی و گرم مثبت استافیلو کوکوس اورئوس بررسی و با آنتی بیوتیک های استاندارد مقایسه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Synthesis, characterization and antibacterial property of Ag2O/Large Mordenite nanocomposite

نویسندگان [English]

  • Motahhareh Mohammadpour 1
  • Afshin Pourahmad 1
  • Leila Asadpour 2
1 Department of Chemistry,Faculty of Science, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
2 Department of Microbiology, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Zeolites are crystalline aluminosilicates with a well-defined microporous structure. Depending on their structure and composition, zeolites are widely used as sorbents, detergents, ion-exchangers, heterogeneous catalyst and especially as host for metal oxide or metal nanostructures. Silver oxide (Ag2O), an intrinsic p-type semiconductor with band gap1.46eV, has been widely investigated as an essential material for potential practical applications in antibacterial material, photocatalysis, silver-oxide batteries, and gas sensing. In this study, the spherical structure of Ag2O NPs was synthesized in the Large Mordenite matrix. The samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), Transmission electron microscopy (TEM), and Scanning electron microscopy (SEM). TEM images show small spherical nanoparticles belong to Ag2O nanoparticles with mean diameter 2–14 nm. The antibacterial activity of Ag2O/Large Mordenite nanocomposite was tested against Gram- negative (E. coli) and Gram- positive (S. aureus) bacteria and compared with standard antibiotics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zeolite
  • Silver oxide nanoparticles
  • Large Mordenite
  • Nanocomposite
  • antibacterial activity
]1[ جواهریان، محمد; کاظمی، فواد; رجب کلانترزاده، محمد; معتمدی، حسین، مجله شیمی کاربردی دانشگاه سمنان، شماره 42، (1396) ص 9.
]2[ علی عابدی، فردین; طائی، معصومه، مجله شیمی کاربردی دانشگاه سمنان، شماره 42، (1396) ص 35.
 [3] A. Pourahmad, Arabian J. Chem., 7 (2014) 788.
[4] X. Chen, Z. Guo, W. H. Xu, H. B. Yao, M. Q. Li, and J. H. Liu, Adv. Funct. Mater., 21 (2011) 2049.
[5] D. R. Monteiro, L. F. Gorup, A. S. Takamiya, A. C. Ruvollo-Filho, E. R. de Camargo,and D. B. Barbosa, Int J Antimicrob Agents., 34 (2009) 103.
[6] R. W.-Y. Sun, R. Chen, N. P.-Y. Chung, C.-M. Ho, C.-L. S. Lin, and C.-M. Che, Chem. Commun., 40 (2005) 505.
[7] M. Z. Hu, and C. E. Easterly, Mater. Sci. Eng., C, 29 (2009) 726.
[8] V. K. Sharma, R. A. Yngard, and Y. Lin, Adv Colloid Interface Sci, 145 (2009) 83.
[9] D. R. Bhumkar, H. M. Joshi, M. Sastry, and V. B. Pokharkar, Pharm Res, 24 (2007) 1415.
[10] T. M. Tolaymat, A. M. El Badawy, A. M. Genaidy, K. G. Scheckel, T. P. Luxton, and M., Suidan, Sci. Total Environ., 408 (2010) 999.
[11] S. Kittler, C. Greulich, J. Diendorf, M. Koller, and M. Epple, Chem. Mater., 22 (2010) 4548.
[12] D. Lozano-Castello, W. Zhu, A. Linares-Solano, F. Kapteijn, and J.A. Moulijn, Microporous Mesoporous Mater., 92 (2006) 145.
[13] Kyle T. Sullivan, Chunwei Wu, Nicholas W. Piekiel, Karen Gaskell, and Michael R. Zachariah, Combust. Flame, 160 (2013) 438.
[14] Lei Zhang, Adri N.C. van Laak, Petra E. de Jongh, Krijn P. de Jong.  Microporous Mesoporous Mater., 126 (2009) 115.
[15] I. Halaciuga, S. LaPlante, and D. V. Goia, J. Colloid Interface Sci., 354 (2011) 620.
[16] Y. Tou, L. Wan, Sh. Zhang, and D. Xu, Mater. Res. Bull., 45 (2010) 1850.
[17] N. Salam, B. Banerjee, A. S. Roy, P. Mondal, S. Roy, A. Bhaumik, and SK. Manirul Islam. Appl. Catal., A, 477 (2014) 184.
[18] M.M. Mohamed, T.M. Salama, I. Othman, and I.A. Ellah, Micropor. Mesopor.Mater. 84 (2005) 84.
[19] J.C. Jansen, F.J. Gaag, and H. Bekkum, Zeolites, 4 (1984) 369.
[20] M. AlyHisham, E. Moustafa, A. Ehab, A. rahman. Adv. Powder Technol., 23 (2012) 757.
[21] M. M. Rahman, S. B. Khan, A. Jamal, M. Faisal, and A. M. Asiri. Chem. Eng. J., 192 (2012) 122.