تهیه، شناسایی و بررسی ساختار بلوری کمپلکس دی برمیدو (5،'5-دی‌متیل-2،'2- بی-پیریدین) طلا(III) تترابرمیدواوریات(III)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

گروه شیمی، مرکز آموزش عالی شهید بهشتی تهران، دانشگاه فرهنگیان

چکیده

کمپلکس جدید [Au(5,5'-dmbipy)Br2][AuBr4] (1) از واکنش نمک طلا(III)برمید با لیگاند 5،'5-دی‌متیل-2،'2- بی‌پیریدین (5,5'-dmbipy) در مخلوط حلال‌های متانول – استونیتریل تهیه و سپس به‌وسیله‌ی تجزیه عنصری و طیف‌سنجی‌های نوری، زیرقرمز، رزونانس مغناطیسی هسته و لومینسانس مورد شناسایی کمی و کیفی قرار گرفت. علاوه بر این ساختار بلوری آن به‌وسیله‌ی پراش پرتو X- تعیین شد. بررسی آنالیز کریستالوگرافی این کمپلکس بیانگر این موضوع است که تک بلور این ترکیب در ساختار بلوری مونوکلینیک، با ابعاد سلولی a=7.7057(3)Å، b=13.9836(3)Å و c=18.9763(9)Å و نیز زاویه=93.554(3)° β متبلور شده است. این کمپلکس از یک بخش کاتیونی [Au(5,5'-dmbipy)Br2]+ و یک بخش آنیونی [AuBr4]‾ تشکیل شده است. در هردو بخش عدد کوئوردیناسیون اتم‌های طلا چهار بوده وهردو اتم طلا دارای ساختار مربع مسطح کمی کج شکل می‌باشند. ساختار بلوری این کمپلکس به‌وسیله‌ی پیوندهای هیدروژنی بین مولکولی C-H…Br و برهم‌کنش‌های Br…πپایدار شده است. همچنین بررسی‌های طیف سنجی لومینسانس این کمپلکس و لیگاند آزاد 5،'5-دی‌متیل-2،'2- بی‌پیریدین نشان داد که شدت نشر آن در حلال استونیتریل نسبت به لیگاند آزاد کمتر است اما نشر آن به سمت طول‌موج‌های بلندتر جابه‌جا شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Preparation, characterization and crystal structure of dibromrido(5,5'-dimethyl-2,2'-bipyridine)gold(III)tetrabromridoaurate(III) complex

نویسنده [English]

  • Vahid Amani
Department of Chemistry, Shahid Beheshti Campus, Farhangian University, Tehran, Iran
چکیده [English]

A new complex of [Au(5,5'-dmbipy)Br2][AuBr4] (1) was prepared from the reactions of AuBr3 with 5,5'-dimethyl-2,2'-bipyridine (5,5'-dmbipy) ligand in a mixture of methanol/acetonitrile. This complex was characterized by elemental analysis, IR, UV–Vis, 1H NMR, 13C{1H}NMR, and luminescence spectroscopy. Furthermore, its structure was determined by the X-ray diffraction method. Crystal data for 1: a=7.7057(3), b=13.9836(3), c=18.9763(9)Å and β =93.554(3)°. The structure of the title complex consists of one [Au(5,5'-dmbipy)Br2]+ cation and one [AuBr4]– anion. In both of the cation and anion parts, the Au(III) atoms have a distorted square planar coordination. In the crystal structure of the title complex, intermolecular C-H…Br hydrogen bonds and Br…π interactions are effective in the stabilization of the crystal structure. The luminescence spectrum of the title complex shows that the intensity of its emission band is smaller than that of the emission band for the free 5,5'-dmbipy ligand. However, its intensity has shifted towards longer wavelengths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crystal structure
  • Gold(III) complex
  • 5
  • 5'-dimethyl-2
  • 2'-bipyridine
  • C-H…Br hydrogen bonds
  • Br…π interaction
  • luminescence spectroscopy
[1] V. Amani, A. Abedi, S. Ghabeshi, H. R. Khavasi, S. M. Hosseini, N. Safari,  Polyhedron, 79 (2014) 104.
[2]  C. K. Mirabelli, R. K. Johnson, C. M. Sung, L. F. Faucette, K. Muirhead, S. T. Crooke, Cancer Res., 45 (1985) 32.
[3] S. T. Crooke, C. K. Mirabelli, Am. J. Med., 75 (1983)109.
[4] L. Ronconi, L. Giovagnini, C. Marzano, F. Bettio, R. Graziani, G. Pilloni, D. Fregona,Inorg. Chem., 44 (2005) 1867.
[5] L. Ronconi, C. Marzano, P. Zanello, M. Corsini, G. Miolo, C. Macca, A. Trevisan, D. Fregona, J. Med. Chem., 49 (2006) 1648.
[6] L. Messori, F. Abbate, G. Marcon, P. Orioli, M. Fontani, E. Mini, T. Mazzei, S. Carotti, T. ÓConnell, P. Zanello, J. Med. Chem., 43 (2000) 3541.
[7] P. Shi, Q. Jiang, J.Lin, Y. Zhao, L. Lin, Z. Guo, J. Inorg. Biochem., 100 (2006) 939.
[8] A. Casini, M. C. Diawara, R. Scopelliti, S. M. Zakeeruddin, M. Grätzel, P. J. Dyson, Dalton Trans., 39 (2010) 2239.
[9] K. Palanichamy, A. C. Ontko, Inorg. Chim. Acta, 359 (2006) 44.
[10] A. G. Ortiz, H. Dulk, J. Brouwer, H.  Kooijman, A. L. Spek, J. Reedijk, J. Inorg. Biochem., 101 (2007) 1922.
[11] T. Yang, C. Tu, Zhang, L. Lin, X. Zhang, Q. Liu, J. Ding, Q. Xu, Z. Guo, Dalton Trans., (2003) 3419.
[12] P. Shi, Q. Jiang, Y. Zhao, Y. Zhang, J. Lin, L. Lin, J. Ding, Z. Guo, J. Biol. Inorg. Chem., 100 (2006) 745.
[13] F. Abbate, P. Orioli, B. Bruni, G. Marcon, L. Messori, Inorg. Chim. Acta, 311 (2000) 1.
[14] C. Gabbiani, A. Casini, L. Messori, Gold Bulletin, 40 (2007) 73.
[15] G. Marcon, S. Carotti, M. Coronnello, L. Messori, E. Mini, P.Orioli, T. Mazzei, M. A. Cinellu, G. Minghetti,J. Med. Chem., 45 (2002) 1672.
[16] M. A. Ivanov, M. V. Puzyk, K. P. Balashev, Russ. J.Gen. Chem., 73 (2003) 1821.
[17] J. A. T. O'Neill, G. M. Rosair, A. L. Lee, Catal. Sci. Technol., 2 (2012) 1818.
[18] J. Li, J. Hu, Y. Gu, F. M. T. Li, G. Li, J. Mol. Catal. A: Chem., 340 (2011) 53.
[19] G.M. Sheldrick. SADABS, Bruker AXS, Madison, Wisconsin, USA (1998).
[20] Bruker, APEX2 Software Package, Version 2.0-1, Bruker AXS Inc, Madison (2005).
[21] G. M. Sheldrick, SHELXTL, Version 5.1, Structure Determination Software Suite, Bruker AXS, Madison (1998).
[22] Mercury 1.4.1, Copyright Cambridge Crystallographic Data Center, 12 Union Road, Cambridge CB2 1EZ, UK (2001.
[23] V. Amani, N. Safari, H. R. Khavasi, M. Akkurt, Polyhedron, 28 (2009) 3026.
[24] S. N. Ostad, A. Abedi, V. Amani, P. Karimi, S. Heydarnezhad,  J. Iran. Chem. Soc., 13 (2016) 1417.
[25] F. Shahbazi-Raz, V. Amani, E. Bahojb Noruzi, N. Safari, R. Boča, J.Titiš, B. Notash, Inorg. Chim. Acta 435 (2015) 262.
[26] R. Alizadeh, S. Hafezeffati, V. Amani, H. R. Khavasi, K. Harms, Monatsh Chem., 146 (2015) 581.
[27] V. Amani, R. Ahmadi, M. Naseh, A. Ebadi, J. Iran. Chem. Soc., 14 (2017) 635.
[28] A. S. Delbari, A. S. Shahvelayati, V. Jodaian, V. Amani, J. Iran. Chem. Soc., 12 (2015) 223.