تهیه و مطالعه نانو اکسیدهای مختلط آهن-باریم با روش تجزیه حرارتی کمپلکس معدنی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

در تحقیق حاضر، تهیه و شناسایی نانو ذرات اکسید مختلط آهن-باریم، Ba Fe2O4 با استفاده از کمپلکس [Fe(phen)3]2[Ba(SCN)6(H2O)2]، به روش تجزیه حرارتی کمپلکس پیش‌ساز معدنی، گزارش گردیده است. کمپلکس فوق طبق مطالعات انجام شده به مدت 4 ساعت در دمای °C900 قرار گرفت. خواص و اندازه نانو ذرات بدست آمده با استــــفاده ازتکنیک‌های SEM, FT-IR, XRD و VSM مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفت. تصاویر بدست آمده از میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان می‌دهد نانو ذرات سنتز شده تقریبا مورفولوژی یکسان و تخلخل زیادی دارند و می‌تواند برای استفاده به عنوان کاتالیزور بکار رود. با استفاده از معادله شرر میانگین اندازه بلورک‌ها nm417/5 بدست آمد. از نتایج بدست آمده از مغناطیس سنج نشان داد که نانو ذرات سنتز شده از نوع فرومغناطیس نرم  می‌باشد. همچنین با توجه به اینکه فقط یک فاز در ترکیب تشکیل شده بود و پراش‌ها فقط مربوط به BaFe2O4 می‌باشد، موید این واقعیت بود که فاز بلوری حاصل خالص می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Synthesis and study of Iron Barium mixed oxide nanoparticles using thermal decomposition of inorganic precursor complex

نویسنده [English]

  • masoud rafigh esmaeel zaee
چکیده [English]

In this research we report synthesis Iron -Barium mixed oxide nanoparticles, (BaFe2O4) using Fe(phen)3]2[Ba(SCN)6(H2O)2 ،  and via thermal decomposition of inorganic precursor complex method. The complex characterized then was placed in the furnace at 900°C for 4h to preparation of nano-porous oxide particle as BaFe2O4 of them based on studies. The properties and particle size of prepared nanoparticles were characterized using powder X-ray diffraction (XRD), furrier transform infrared spectroscopy (FT-IR), scanning electron microscopy (SEM) and vibrating sample magnemeter (VSM). Images of SEM show that the form of nanoparticle and almost the morphology and uniformity in the image of them, relatively spherical and porous and beneath the high porosity for use as a catalyst for much is suitable. XRD data show that the nano system related to BaFe2O4 and confirms the fact pure crystalline phase was obtained and another phase is not formed in the system. The reason is the purity of the precursor complex. The average size of the particles is 5.417nm. The average crystallite size using Scherrer equation is 5.417 nm. VSM show that nanoparticles have soft ferromagnetic properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barium nano-oxid
  • Iron nano- oxid
  • thermal decomposition
]1[ دهنوخلجی، علی اکبر; دهنوی، زهرا، دانشگاه گلستان، مجله شیمی کاربردی، شماره 31 (1393)ص 39.
[2] M. Ashraf, M.R. Foolad, Environmental and Experimental of Botany, 59 (2007) 206.
[3] M.T. Swihart, Current Opinion in Colloid and Interface Science, 8 (2003) 127.
[4] M.C. Michael, R.D Shull, R.D. Swartzendruber, L.J. Bennett, J. Magn. Magn. Mater, 111 (1992) 29.
[5] G. Aharon, Science Direct, 1 (2004) 47.
[6] B. Laik, M. Durandetti, J. Pe´richon, Journal of Electroanalytical Chemistry, 602 (2007) 275.
[7] S. Archana ., R. J. Shanthi, Indian Journal of Advances in Chemical Science, 2 (1) (2013) 83.
[8] E. Guney, V. T.  Yilmaz, C. Kazak, Polyhedron, 29 (2010) 1285.
[9] A. Sabatini,  I. Bertini,  Inorg. Chem. 4 (1965) 1665.
[10] P. Laokul, V. Amornkitbamrung, S. Seraphin, S. Maensiri, Current Applied Physics, 11 (2011) 101.