دوره و شماره: دوره 13، شماره 46، بهار 1397 
2. تخریب فوتوکاتالیستی رنگ اریوکروم بلک T با استفاده از چارچوب فلز آلی TMU-16

صفحه 29-44

زهرا ساعدی؛ محمود روشنی؛ احمد افضلی نیا؛ طاهره موسی بیگی


14. حذف رنگینه متیلن بلو توسط خاک اره پوشش دهی شده با نانوذرات منیزیم اکسید.

صفحه 219-238

رضا انصاری؛ امیر محمدپور تسیه؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ حسین کرمانیان