اندازه‌گیری الکتروشیمیایی ترامادول با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوذرات وانادیم اکسید

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانو ذرات وانادیم اکسید جهت اندازه‌گیری داروی ترامادول استفاده گردید. جهت بررسی رفتار ترامادول روش‌های مختلف الکتروشیمیایی از قبیل ولتامتری چرخه‌ای، ولتامتری پالس تفاضلی، اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی، کرونوآمپرومتری و کرونوکولومتری مورد استفاده قرار گرفت. رفتار الکتروشیمیایی ترامادول بر روی الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانو ذرات وانادیم اکسید و الکترود خمیر کربن اصلاح نشده مورد بررسی قرار گرفت. برخی از پارامتر‌ها از قبیل سرعت روبش، مقدار نانو ذرات وانادیم اکسید، اثر pH، تاثیر پله پتانسیل بر رفتار الکترود و ارتفاع ضربان بهینه گردید. دامنه خطی غلظت ترامادول در محدوده 1/0 تا 0/550 میکرو مولار و حد‌تشخیص 013/0 میکرو مولار به دست آمد. به منظور تعیین گزینش‌پذیری روش به بررسی تاثیر مزاحمت‌ها بر روی گونه‌های مختلف پرداخته شد. اندازه‌گیری ترامادول با الکترود فوق در نمونه‌های حقیقی همچون قرص و سرم خون بررسی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Electrochemical Determination of Tramadol using V2O5Nanoparticles Modified Carbon Paste Electrode

نویسندگان [English]

  • nahid tavakkoli
  • Nasrin Soltani
  • Abdol Mohammad Attaran
  • hossein salavati
  • Samira Zamani
Faculty of Chemistry, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, different electrochemical methods such as cyclic voltammetry, differential puls voltammetry, chronoamperometry, chronocoulometry and electrochemical impedance spectroscopy were used for electrochemical determination of tramadol using carbon paste electrode modified with V2O5 nanoparticles. A phosphate buffer of pH= 8 was used as a supporting electrolyte. Some parameters such as scan rate, step potential, pulse amplitude were changed to create optimal conditions. Linear calibration curves were obtained in the range of (0.1 µM-550 µM) with a detection limit of 0.013 µM. The modified electrode shows good selectivity with respect to tramadol in the presence of some interferences. The modified electrode was successfully used for determination of tramadol in real samples

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tramadol
  • V2O5 nanoparticles
  • Modified carbon paste electrode