اکسایش شبه‌حیاتی سولفیدها با سدیم پریدات در حضور کاتالیست منگنز پورفیرین قرار گرفته بر روی نانولوله‌های کربنی چنددیواره

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، بخش علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 مرکز پژوهشی شیمی محیط زیست، دانشگاه پیام نور اردکان، یزد، ایران

چکیده

در این تحقیق، ابتدا تتراکیس (پارا آمینو فنیل) ‌‌پورفیریناتو منگنز(III) کلرید از طریق پیوند آمیدی بر ‌روی نانولوله‌های کربنی چنددیواره متصل گردید و به وسیله روش‌های مختلف مورد شناسایی قرار گرفت. بعد از شناسایی کاتالیست مورد نظر، از آن‌ به عنوان کاتالیست‌ ناهمگن جهت بررسی اکسایش سولفیدها در حضور سدیم ‌پریدات استفاده شد. نتایج نشان داد که این سیستم،‌ فعالیت بسیار خوبی در اکسایش سولفیدها دارا می‌باشد. محصولات واکنش سولفوکسید و سولفون بودند که بعد از جداسازی، شناسایی شدند. همچنین در این سیستم کاتالیستی، نوع حلال، مقدار کاتالیست و بازیابی کاتالیست مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از واکنش کاتالیست بازیابی‌شده حاکی از حفظ کارآیی این کاتالیست برای استفاده مجدد در واکنش‌های متوالی و متعدد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Biomimetic oxidation of sulfides with sodium periodate catalyzed by multi-wall carbon nanotubes supported Mn porphyrin

نویسندگان [English]

  • hadi kargar 1
  • narges keshanizadeh 2
1 Department of Chemistry, Payame Noor University, P.O.BOX 19395-3697 Tehran, I.R.Iran
2 مرکز پژوهشی شیمی محیط زیست، دانشگاه پیام نور اردکان، یزد، ایران
چکیده [English]

In the peresent work, tetrakis(p-aminophenyl)porphyrin manganese(III) chloride was attached through an amide bond on multi-wall carbon nanotubes and the prepared catalyst was characterized by different methods. After synthesis and characterization of this catalyst, its catalytic activity was investigated as heterogeneous catalyst in the oxidation of sulfides with sodium periodate. Different sulfides were converted efficiently to their corresponding sulfoxides and solfones by this catalytic system. The oxidation products were sulfone and sulfoxide which isolated and identified. The effect of reaction parameters such as catalyst amount and different solvents on the catalytic activity was also investigated. This catalyst was reused several times without significant loss of its catalytic activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catalyst
  • heterogeneous
  • porphyrin
  • Oxidation
  • sulfide
  • Carbon nanotubes
[1] D. Mansoy, Pure. Apple. Chem. 59 (1987) 759.
[2] A. Rochangonsolves, R.A.W. Johnstone, M.M. Pereira, J. Shaw, J. Chem. Soc. Perkin Trans. (1991) 645.
[3] D. Mansuy, P. Battioni, Bull. Soc. Chim. Belg. 95 (1986) 959.
[4] D. Mansuy, P. Battioni, “Frontiers of Biotransformation” Academie-Vertag, Berlin, (1989).
[5] C.L. Hill, J.A. Smegal, T.J. Henly, J. Org. Chem. 48 (1983) 3277.
[6] B.A. Arndtsen, R.G. Bergman, T.A. Mobley, T.H. Peterson, Acc. Chem. Res. 28 (1995) 154.
[7] C.L. Hill, J.A. Smegal, J. Nouy, J. Chim. 6 (1982) 267.
[8] V. Ullrich, Top. Curr. Chem. 83 (1979) 67.
[9] S. Tangestaninejad, M. Moghadam, V. Mirkhani, H. Kargar, H. Komeili-Isfahani, Catal. Commun. 6 (2005) 688.
]10[ دهقانی سلطانی، مریم; طاهر، محمدعلی،دانشگاه سمنان، مجله علمی پژوهشی شیمی کاربردی، شماره 39 (1395) ص 25.
[11] E.N Prilezhaeva, Russ. Chem. Rev. 48 (2000) 7857.
]12[ صادقی، میثم; شهدادی، محمدرضا; طولابی، حسین; حسینی، میرحسن، دانشگاه سمنان، مجله علمی پژوهشی شیمی کاربردی، شماره 22 (1391) ص 77.
[13] A. Kumar, Akanksha, Tetrahedron Lett. 48 (2007) 7857.
[14] M.C. Carrano, Chem. Rev. 95 (1995) 1717.
[15] D. Xing, B. Guan, G. Cai, Z. Fang, L. Yang, Z. Shi, Org. Lett. 8 (2006) 693