اسمکتیت کلِی ها : کاتالیزورهای ناهمگن ، سبز و قابل بازیافت در سنتز بدون حلال تری آریل سیانورات ها به روش ساییدن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

 تری آریل سیانورات ها1 ترکیبات مهمی هستند که در صنایع مختلف از قبیل پلیمر ، رنگ ، داروسازی و ساخت الیافهای پلیمری مقاوم به زرد شدگی، روان کننده ها، عوامل ضد حریق و...کاربرد دارند. دراین تحقیق سنتز برخی مشتقات تری آریل سیانورات ها بر روی کاتالیزورهای اسمکتیت کلِی2 شامل مونت موریلونیت های3 K10  و KSF ، هکتوریت4 و بنتونیت5 به عنوان کاتالیزورهایی سبز ، ناهمگن ، قابل بازیافت و استفاده مجدد به روش ساده ساییدن6 بدون نیاز به حلال های آلی مورد بررسی قرارگرفته است. این واکنشها در شرایطی بسیار ساده در دمای محیط انجام شده و فراورده ها با خلوص بالا )بدون نیاز به هیچ گونه روش خالص سازی) و بازده خوب تا عالی به دست آمده اند. استفاده از مواد غیر سمی و ارزان، سازگار بودن این روش با محیط زیست و ساده بودن جداسازی فراورد ه ها از مهمترین مزایای این روش است. ساختار کلیه ترکیبات بدست آمده با روشهای متداول طیف سنجی و مقایسه خواص فیزیکی آن ها با داده های گزارش شده در مقالات بررسی و تایید گردیده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Smectite Clays: Green, Heterogeneous and Recyclable catalyst in Solvent-free Synthesis of Triaryl Cyanurates Using Grinding Method

نویسندگان [English]

  • Omid Marvi 1
  • Masoud Giahi Saravani 2
چکیده [English]

Triaryl cyanurates are important chemicals used in various fields such as polymer, dyes and pharmaceuticals. In this research, synthesis of some triaryl cyanurates derivatives on smectite clays such as  montmorillonites  K10 and  KSF,  hectorite and bentonite as green, recyclable and heterogeneous catalysts using grinding method without any organic solvents has been evaluated. This present method is superior since it is eco-friendly, advantageous over previously described methods in yield, requires no special apparatus, there is simplicity of operation, and is non-hazardous, simple and convenient. In addition, the simple experimental and product isolation procedures combined with the easy recovery and reuse of these worthwhile natural clays play an important role in development of the clean and environmentally friendly strategy in this new and benign method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Triaryl cyanurates
  • Smectite clay
  • Grinding
  • solvent-free
[1] A. Ningawa, M. Kawazoe, H. Mastuda, Makromol. Chem. 180 (1979) 2123.
[2] a) H. Klinkenberg, E. Peterson, W. Sehmidt, Ger. Offen. (1975)  2356771; b) Dynamit  Nobel, AG, C. A. 83 (1975) 115984.
[3] A. Furushita, A. Sakata, A. Sasaki, Japanese Pat. 740 (1974) 7574; Unitika Ltd, C. A. 81 (1974) 122598.
[4] a) J. H. A. Row, British. Pat. (1968) 1102012; British Peteroleurn Co. Ltd., C. A. 69 (1968) 36184. b).
[5] Z. Rostami, N. Sarmasti, A. Khazaei, M. A. Zolfigol, J. Yousefiseyf, J. Appl. Chem. 8 (2013) 11.
[6] T. Hosai, H. Tsugawa, (Nippon Kayaku Co Ltd) Jpn Kokai Tokkyo Koho JP 02,293,181(90,293,181); Chem. Abstr. 115 (1991) 146695.
[7] K. Kamamoto, J. Hibino, (Untika Ltd) Jpn Kokai Tokkyo Koho JP 04,153,315 (92,153,35); Chem. Abstr. 117 )1992( 152716.
[8] Y. Tamura, (Mitsubishi Petrochemical Co. Ltd) Jpn Kokai Tokkyo Koho JP 60,285,256 (85,258,256) Chem. Abstr. 105 (1986) 44019.
[9] M. Arai, Y. Tsuda, (Kancho. Ltd) Jpn Kokai Tokkyo Koho JP 06,287,806 (94,287,806) Chem Abstr, 122 (1995) 293314.
[10] a) E. Grigat, R. Puetter, German Pat. (1964) 1183507; b) Farbenfabriken Bayer A. G, C. A. 62 (1965) 14705.
[11] F. C. Schaefer, J. T. Thurston, J. R. Dubley,  J. Am. Chem. Soc. 73 (1951) 2990.
[12] a) F. J. Allan, G. G. Allan, T. Mittila, P. Mauranen, Acta Chim. Scand. 23 (1969) 1903. b) A. D. Sagar, D. S. Patil, B. P. Bandgar, Synth. Commun. 30(10) (2000) 1719.
[13] a)  J. P. Zimmermann, French Pat. (1969) 1566675; b) Societe d’ Etudes Chimiques Pour I’Industrie et I’ Aqriculture, C. A. 72 (1970) 79107.
[14] M. T. Thorat, R. B. Mane, M. H. Jagadale, M. M. Salunkhe, P. P. Wadgaonkar, Eu. Polym. J. 24 (1988) 399.
[15] B. P. Kavitake, S.V. Patil, M. M. Salunkhe, P. P. Wadgaonkar, Bull. Soc. Chim. Belg. 104 (1995) 675.
[16] M. Kalmutzki, M. Ströbele, F. Wackenhut, A. J. Meixner, H. -J. Meyer,  Inorg. Chem. 53 (2014) 12540.
[17] K. Yamada, H. Fujita, M. Kitamura, M. Kunishima. Synthesis 45 (2013) 2989.
[18] S. T. Asundaria, V. B. Patel, K. C. Patel, Russ. J. Gen. Chem. 81 (2011) 2183.
[19] a) R. Ballini, G. Bosica, R. Maggi, M. Ricciutelli, P. Righi, G. Sartori, R. Sartorio,  Green Chem. 3 (2001) 178; b) G. Sartori, F. Bigi, R. Maggi, A. Mazzacani, G. Oppici, Eur. J. Org. Chem. (2001) 2513.
[20] a) P. Berteau, B. Delmon, Catal. Today 5 (1989) 121; b) S. Brunauer, P. H. Emmett, E. Teller, J. Am. Chem. Soc. 60 (1938) 309.
[21] a) J. H. A. Row, British. Pat. 1968, 1102012; b) British Peteroleurn Co. Ltd., C. A. 69 (1968) 36184. 
[22] E. Grigat, R. Puetter, German Pat. (1964) 1183507; Farbenfabriken Bayer A. G, C. A. 62 (1965) 14705.
[23] F. C. Schaefer, J. T. Thurston, J. R. Dubley, J. Am. Chem. Soc. 73 (1951) 2990.
[24] M. T. Thorat, R. B. Mane, M. H. Jagdale, M. M. Salunkhe, P. P. Wadgaonkar, Eur. Polym. J. 24 (1988) 399.
[25] A. D. Sagar, D. S. Patil, B. P. Bandgar, Synth. Commun. 30 (2000) 1719.
[26] N. D. Ghatge, S. D. Yadav, Makromol, Chem. 124 (1969) 167