دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، پاییز 1397 
4. تجزیه فتوکاتالیستی رنگ آزوی قرمز بازیک 46 با استفاده از فرایند ZrO2/UV غنی شده با کربن فعال

صفحه 53-66

نعیمه ستاره شناس؛ سید حسین حسینی؛ محسن نصر اصفهانی؛ محسن منصوری؛ گودرز احمدی


22. سنتز سولفااستامید و محاسبه pKa مشتقات آن با استفاده از روش‏های از اساس

صفحه 311-324

محمدرضا نوربالا؛ منصور نمازیان؛ فاطمه تمدن؛ حمیده عجمین