فعالیت ضد باکتریایی تعدادی از کمپلکس های کبالت (III) شیف باز نامتقارن پنج کئوردینه جدید در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس. ایران

2 گروه شیمی، واحد داراب، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران

چکیده

چهار کمپلکس پنج کئوردینه جدید کبالت با فرمول کلی [CoL1-4]ClO4.H2O که در آن L لیگاند شیف باز متیل-2- {[1-متیل-2-(2-هیدروکسی فنیل)متیلیدین نیتریلو]اتیل}آمینو-1-سیکلوپنتین دی تیو کربوکسیلات (H2cdsalMeen)، متیل-2- {[1-متیل-2-(2-هیدروکسی 5-کلرو فنیل)متیلیدین نیتریلو]اتیل}آمینو-1-سیکلوپنتین دی تیو کربوکسیلات (H2cd5ClsalMeen)، متیل-2- {[1-متیل-2-(2-هیدروکسی 5-برمو فنیل)متیلیدین نیتریلو]اتیل}آمینو-1-سیکلوپنتین دی تیو کربوکسیلات (H2cd5BrsalMeen)، متیل-2- {[1-متیل-2-(2-هیدروکسی 5-نیترو فنیل)متیلیدین نیتریلو]اتیل}آمینو-1-سیکلوپنتین دی تیو کربوکسیلات (H2cd5NO2salMeen) هستند، سنتز شدند و توسط تکنیک های مختلف فیزیکی- شیمیایی شناسایی گردیدند. لیگاند های شیف باز موجود در کمپلکس های سنتز شده یک لیگاند چهار دندانه می باشند که از طریق اکسیژن گروه فنولیک، دو نیتروژن از گروه های آزومتین و گوگرد گروه C-S به فلز کبالت کئوردینه شده اند. کئوردینه پنجم اتم فسفر گروه تری بوتیل فسفین می باشد. داده های آنالیز عنصری نسبت استوکیومتری 1:1 لیگاند: فلز را تایید می کند. در این مطالعه که به روش آزمایشگاهی انجام شد، فعالیت ضد باکتری ترکیبات سنتز شده به همراه حداقل غلظت مهار کنندگی رشد و حداقل کشندگی باکتری در مقابل دو باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اشیریشیاکلی بررسی و مطالعه گردید. هم لیگاندها و هم کمپلکس های سنتز شده دارای خواص ضد باکتری چشمگیری هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

In Vitro Antibacterial Activity of Some New Unsymmetrical Pentacoordinate Cobalt (III) Schiff Base Complexes

نویسندگان [English]

  • yousof mardani 1
  • sheida esmaielzadeh 2
1 department of chemistry, firoozabad branch, islamic azad university, fars. iran
2 department of chemistry, Darab branche, Islamic Azad University, Fars. Iran
چکیده [English]

Four new penta-coordinated cobalt (III) complexes of general formulae [CoL1-4]ClO4.H2O (where L1= methyl-2-{[1-methyl-2-(2-hydroxyphenyl)methylidynenitrilo]ethyl}-amino-1-cyclopenteneithiocarboxylate, (H2cdsalMeen), L2=methyl-2-{[1-methyl-2-(2-hydroxy-5-clorophenyl)methylidynenitrilo]ethyl}amino-1-cyclopentenedithiocarboxylate, (H2cd5ClsalMeen), L3=methyl-2-{[1-methyl-2-(2-hydroxy-5-bromophenyl)methylidynenitrilo]ethyl}amino-1-cyclopent-enedithiocarboxylate, (H2cd5BrsalMeen), L4=methyl-2-{[1-methyl-2-(2-hydroxy-5-nitrophenyl)methylidynenitrilo]ethyl}amino-1-cyclopentenedithiocarboxylate, (H2cd5NO2salMeen)) were synthesized and characterized by different physico-chemical techniques. The spectroscopic data confirmed the structure of penta-coordinated complexes. The Schiff base ligands coordinated to the cobalt ion through the phenolic oxygen, the both azomethine nitrogen atoms and the sulfur of C-S group acting tetradentate behaviour and the axial donor atom from a tributylphosphin P atom is as a five coordinate. From the elemental analysis data, the stoichiometry of the complexes 1:1 (metal:ligand) was ascertained. Antibacterial activities of the prepared compounds were evaluated in vitro against Staphylococcus aureus and Escherichia Coli. Their minimum inhibitory concentration (MIC) and maximum bactericidal concentration (MBC) for all synthesized ligands and their cobalt (III) complexes were determined. The ligands and their complexes exhibited significant antibacterial activity. The free ligands showed high activities compared with the CoIII complexes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tetradentate Schiff base ligand
  • penta-coordinated cobalt complex
  • antibacterial activity
  • minimum inhibitory concentration
  • maximum bactericidal concentration
[1] M. Amara, Z. Fareeha, Z. Sumera, H. Azhar, M. Nawaz, S. Aamer, W. Amir, Kh. Afsar, H. Izhar, I. Jamshed, Med. Chem. 13(2) (2017) 196.
[3] H. Wang, X. Yuan, S. Li, Z. Li, M. Janng, Bioorg. Med. Chem. Lett. 6(3) (2016) 809.
[4] L. Kafi-Ahmadi, L. Shirmohammadzadeh, Polyhedron, 126 (2017) 159.
[5] K. Gosh, S. Roy, A. Gosh, A. Banerjee, A. Bauzá, A. Frontera, Sh. Chattopadhyay, Polyhedron, 112 (2016) 6.
[6] B. Jadoo, I. N. Booysen, M. P. Akerman, Polyhedron, 126 (2017) 159.
[7] S. Saha, A. Sasmal, Ch. R. Choudhury, G. Pilet, A. Bauzá, A. Frontera, Sh. Chakraborty, S. Mitra, Inorg. Chim. Acta, 425 (2015) 211.
[8] A. Singh, S. Malik, A. S. Mirza, Int. J. Chem. Pharmaceu. Anal. 4(1) (2017) 2395.
[9] A. Mumtaz, T. Mahmud, M. R. Elsegood, G. W. Weaver, J. Nuc. Med. Radiot. Ther. 7(6) (2016) 1.
[10] X. X. Lu, Sh. Y. Qin, Zh.Y. Zhou, V. W. W. Yam, Inorg. Chim. Acta, 346 (2003) 49.
[11] A. R. Battersby, Acc. Chem. Res. 26 (1993) 15. 
[12] M. Asadi, Kh. Mohammadi, Sh. Esmaielzadeh, B. Etemadi, H. K. Fun, Polyhedron, 28 (2009) 1409.
[13] Sh. Esmaielzadeh, L. Azimian, Kh. Shekoohi, Kh. Mohammadi, Spectrochim. Acta, Part A. Mol. Biomol. Spect. 133 (2014) 579.
[14] Sh. Esmaielzadeh, L. Azimian, Z. Zare, Acta Chim. Slov. 63 (2016) 351.
[15] M. Asadi, Kh. Mohammadi, Sh. Esmaielzadeh, Acta Chim. Slov. 56 (2009) 927.
[16] M. S. Saadeh, Z. Yasseen, A. F. Sharif, M. H. Abu shawish, Ecotoical. Environ, Safety, 72 (2009) 1805.
[17] S. M. Saadeh, Arab. J. Chem. 6 (2013) 191.

[18] P. Tyagi, S. Chabdra, B. S. Saraswat, D. Yadav, Spectrochim. Acta, Part A. Mol. Biomol. Spect. 145 (2015) 155.

[19] D. Anastasiadou, A. Zianna, M. Gdaniec, M. P. Sigalas, E. Coutouli-Aryyropoulou, A. C. Zapic, M. Lalia-Kantou, Polyhedron, 87 (2015) 275.
[20] D. Sakthilatha, R. Rajavel, J. Chem. Pharma. Res. 5(2013) 57.
[21] H. Keypour, N. Rahpeyma, M. Rezaeivala, P. Rzhangi, M. Bayat, L. Valenica, Y. Eleman, O. Büyüngör, Polyhedron, 51 (2013) 117.
[22] Gh. Grivani, S. Husseinzadeh Bghan, M. Vakili, A. Dehno-Khalaji, V. Tahmasebi, V. Eigner, M. Dušek, J. Mol. Struct. 1082 (2015) 91.
[23] P. Pattanayak, J. L. Pratihar, D. Patra, Ch. Li, S. Paul, K. Chakraborty, Polyhedron 51 (2013) 275.
[24] M. Layek, M. Ghosh, S. Sain, M. Fleck, P. T. Muthih, S. J. Jeniefer, J. Ribas, D. Bandyopadahyay, J. Mol. Struct. 1036 (2013) 422.
[25] B. K. Rai, P. Sinha, V. Singh, S. N. Vidhyarthi, A. Pandey, Sh. B. Shahi, Orient. J. Chem. 30(3) (2014) 1429.
[26] S. Y. Ucan, Russ. J. Gen. Chem. 84(19) (2014) 1819.
[27] C. J. Hipp, W. A. Baker, J. Am. Chem. Soc. 92 (1970) 792.
[28] J. Chakraborty, R. K. Bhubon Singh, B. Samanta, Ch. R. Choudhury, S. K. Dey, P. Talukder, M. J. Borach, S. Mitra, Z. Naturforsch, 61b (2006) 1209.
[29] L. Dawara, R. V. Singh, Appl. Organomet. Chem. 25 (2011) 643.
[30] B. G. Tweedy, Phytopathology, 55 (1946) 910.
[31] S. Belaid, A. Landreau, S. D. Jebbar, O. Benali-Baitich, G. Bouet, J. P. Bouchara, J. Inorg. Biochem. 102 (2008) 63.
[32] P. Ghosh, A. R. Chowdhury, S. K. Saha, M. Ghosh, M. Pal, N. Chandra Murmu, P. Banrrjee, Inorg. Chim. Acta, 429 (2015) 99.
[33] Sh. Malladi, A. M. Isloor, Sh. Isloor, D. S. Akhila, H. K. Fun, Arab. J. Chem. 6 (2013) 335.
[34] M. Gomleksiz, C. Alkan, B. Erdem, Bull. Chem. Soc. Ethiop. 27 (2013) 213.
[35] P. A. Ajibade, O. G. Idemudia, A. I. Okoh, Bull. Chem. Soc. Ethiop. 27 (2013) 77.
[36] H. G. Soğukömeroğullari, T. Taskin Tok, F. Yilmaz, İ.Berber, M. Sönmez, Turk. J. Chem. 39 (2015) 497.