ساخت نانوالیاف انحلال سریع پلی وینیل الکل/ تری متوپریم از طریق الکتروریسندگی و ارزیابی آن به عنوان سیستم دارورسانی جدید

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان شیمی- دانشکده علوم- دانشگاه گیلان

چکیده

حلالیت یکی از عوامل مهم برای رسیدن به غلظت مطلوب دارو در سیستم گردش خون می باشد. بیش از 40 درصد داروهایی که به عنوان مولکول شیمیایی جدید در صنعت داروسازی به مرحله توسعه می رسند، در آب نامحلول هستند. از این رو برای دانشمندان رشته فرمولاسیون دارو ، حلالیت به یک چالش مهم تبدیل شده است.
در کار پیش رو با استفاده از تکنیک الکتروریسندگی، نانوالیاف پلی وینیل الکل حاوی داروی تری متوپریم ساخته و بعنوان فیلم های انحلال سریع بررسی شد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان داد، الیاف پلیمری حاوی دارو استوانه ای، صاف و یکنواخت شده و ضخامتی کمتر از 600 نانومتر دارا می باشند. با روش های FT-IR و آنالیز حرارتی تفاضلی (DTA) مشخص شد، دارو در پلیمر ساختار بلوری خود را از دست داده است . زمان باز شدن نانوالیاف و آزادسازی دارو در محلول بزاق مصنوعی به ترتیب 30 ثانیه و 90 ثانیه بود و طی این مدت درصد آزاد سازی دارو از نانوالیاف بیش از 90 درصد اندازه گیری شد. تست in vitro مهار باکتری، تایید نمود که در این نوع فرمولاسیون، تری متوپریم خاصیت آنتی باکتریال خود را حفظ کرده است. با نتایج بدست آمده می توان این فیلم های انحلال سریع را کاندیدای مناسبی برای تجویز تری متوپریم معرفی نمود، مخصوصا برای کودکان، سالمندان و بیمارانی که مشکل بلع دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fast dissolving trimethoprim/polyvinyl alcohol nanofibers prepared by electrospinning and evaluation as a new drug delivery system.

نویسندگان [English]

  • Azam Bolouri
  • Ali Mohammad-khah
university of Guilan
چکیده [English]

Solubility is one of the important parameters to find out desired concentration of drug in systemic circulation for intended pharmacological properties. More than 40% NCEs (new chemical entities) developed in pharmaceutical industry are practically insoluble in water. Any drug to be absorbed must be present in the form of solution at the site of absorption. Hence solubility has turned to a major challenge for formulation scientist.
In this research polyvinyl alcohol (PVA) fibers loaded with Trimethoprim (TMP) was fabricated by electrospinning and investigated as potential oral fast-dissolving films. Scanning electron microscopy (SEM) images showed that the fibers take the form of uniform cylinders with smooth surfaces and diameter less than 600 nm, and contain the drugs in the amorphous form. Drug–polymer intermolecular interactions were evidenced by infrared spectroscopy (FT-IR) and differential thermal analysis (DTA). Disintegration and drug released times, when they added to artificial saliva, were 30 s and 90 s respectively and during this time more than 90 % of drug was released. In-vitro bacterial inhibition test was also carried out to determine the relative activity of the released antibiotic. The data reported herein clearly demonstrate that these fast-dissolving films could be suitable candidates for administration of TMP, especially for children, aged people and patients with swallowing difficulties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrospinning
  • Nanofiber
  • Polyvinyl alcohol
  • Oral thin film
  • Trimethoprim
  • fast dissolving drug delivery system
[1] M. D. N. Siddiqui, G. Garg, P. K. Sharma, Advances in Biological Research, 5 (2011) 291.
[2] A. Khazaei, A. Asgari, A. Amini Manesh,Journal of Applied Chemistry, 8 (2014) 29.
]3[ عبدوس، بهناز; سجادی، سیده مریم; مأمنی، لیلا، مجله شیمی کاربردی، سمنان، شماره 35 (1394) ص 45.
[4] A. R. Patel, D. S. Prajapati, J. A. Raval, Int.J. Drug Dev. & Res., 2 (2010) 232.
[5] T. Gunasekaran, T. Haile, T. Nigusse, M. D. Dhanaraju, Asian Pacific Journal of TropicalBiomedicine 4, Supplement 1 (2014) S1.
[6] D. Yu, C. Branford-White, K. White, X. Li, L. Zhu, AAPS PharmSciTech, 11 (2010) 809.
[7] E. R. Kenawy, G. L. Bowlin, K. Mansfield, J. Layman, D. G. Simpson, E. H. Sanders, G. E. Wnek, Journal of Controlled Release, 81 (2002) 57.
[8] D. G. Yu, X. F. Zhang, X. X. Shen, C. Brandford-White, L. M. Zhu, Polymer International Journal of ChemTech Research, 58 (2009) 1010.
[9]  J. Xie, C. H. Wang, Pharm Res. , 23 (2006 ) 1817.
[10] A. Balogh, R. Cselkó, B. Démuth, G. Verreck, J. Mensch, G. Marosi, Z. K. Nagy, International Journal of Pharmaceutics, 495 (2015) 75.
[11] M. F. Oliveira, D. Suarez, J. C. B. Rocha, A.V. N. de Carvalho Teixeira, M. E. Cortés, F. B. De Sousa, Materials Science and Engineering: C, 54 (2015) 252.
[12] P. Vashisth, N. Raghuwanshi, A.K. Srivastava, H. Singh, H. Nagar, V. Pruthi, Materials Science and Engineering: C, 71 (2017) 611.
[13] A. Arya, A. Chandra, V.Sharma, K. Path, International Journal of ChemTech Research, 2 (2010) 576.
[14] K. Kavitha, K. Subramaniam, B. J. Hui, K. Santhi, S. Dhanaraj, M. Rupesh Kumar, Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 4 (2013) 1510.
[15] S. Kamal, K. Gautam, P. Yash, International Journal of pharma and bio sciences, 4 (2013) 254.
[16] N. Bhandari, N. B. Gupta, Journal of Drug Discovery and Therapeutics, 1 (2013) 27.
[17] S. W. Ravi, S. M. Ravikant, Pharmacie Globale, 4(2012) 1.
[18] R. L. Gupta, R. Kumar, A. K. Singla, Drug Development and Industrial Pharmacy, 17 (1991) 463.
[19] A. Bolouri, A. Mohammad-khah, Bulgarian Chemical Communications, 48 (2016) 05.
[20] M. Irfan, S. Rabel, Q. Bukhtar, M. I. Qadir, F. Jabeen, A. Khan, Saudi Pharmaceutical Journal, 24 (2016) 537.
[21] British Pharmacopoeia Commission, 2016. Monograph of Trimethoprim Tablets. In: British Pharmacopoeia Commission. British Pharmacopoeia 2016: volume III. London: TSO. 
[22] K. Arvidson, E. G. Johansson, European Journal of Oral Sciences, 93 (1985) 467.
[23] M.K. Das, S. Mandal, J Infect Dis Preve Med, 4 (2016) 2.
[24] V. Beachley, Wen X. , Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 29 (2009) 663.