مطالعات حجم‌سنجی و سرعت صوت برای سفازولین سدیم و سفتریاکسون سدیم در محلول آبی مایع یونی، 1- اکتیل- 3- متیل ایمیدازولیوم برماید،[OMIm] Br، در دمای 298.15 کلوین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

دانسیته و سرعت صوت برای سیستم‌های شامل سفازولین سدیم در محلولهای آبی مایع یونی 1- اکتیل- 3- متیل ایمیدازولیوم برماید [OMIm] Br و همچنین سفتریاکسون سدیم در محلولهای آبی مایع یونی 1- اکتیل- 3- متیل ایمیدازولیوم برماید [OMIm] Br، در دمای 298.15 کلوین اندازه‌گیری شده است. داده‌های بدست آمده برای محاسبه حجم مولی جزئی استاندارد ( )، تراکم پذیری ایزونتروپیک مولی ظاهری (Kφ)، حجم انتقالی ( (∆_tr V_φ^0، تراکم پذیری انتقالی (∆_tr K_φ^0)، و عدد هیدراتاسیون (nH)، و همچنین برای بحث در مورد برهمکنش‌های گوناگون حلال – حل‌شونده به کار رفته است. داده‌های انتقالی مثبت هستند و با افزایش مولالیته مایع یونی افزایش می‌یابند که نشان‌دهنده غالب بودن برهمکنش-های آب‌دوست- آب‌دوست بین مایع یونی و مولکول‌های دارو و تاثیر هیدراتاسیون مایع یونی روی محلول‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Volumetric and acoustic studies of cefazolin sodium and ceftriaxone sodium in aqueous ionic liquid, 1-octyl-3-methylimidazolium bromide at T= 298.15 K

نویسندگان [English]

  • Hemayat shekaari
  • mohammed Taghi zafarani moatar
  • fariba ghaffari
Department of Physical Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The density (d) and speed of sound (u) for systems containing{cefazolin sodium+ ionic liquid (1-octyl-3-methyl imidazolium bromide, [OMIm] Br) + H2O} and {ceftriaxone sodium+ ionic liquid (1-octyl-3-methyl imidazolium bromide, [OMIm] Br) + H2O}have been measured at T = 298.15 K.The measured data have been applied to calculate,standardpartial molar volume( ),apparent molar isentropic compressibility (Kφ), transfer volume (∆_tr V_φ^0), transfer compressibility (∆_tr K_φ^0)and hydration number (nH), and used to discussvarious solute-solvent interactions. The transfer quantities are positive and increase with molalities of ionic liquid which indicate the dominance of hydrophilic-hydrophilic interactions between the ionic liquid and drugs molecules and dehydration effect of ionic liquid on the solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cefazolin sodium
  • ceftriaxone sodium
  • Ionic liquid
  • Apparent molar volume
[1] A.D.D. Santos, A.R.C. Morais, C. Melo, R. Bagol-Lukasik, E. Bagol-Lukasik, Fluid Phase Equilib. 356 (2013) 18.
[2] M. Moniruzzama, M. Goto, J. Chem. Eng. Jpn, 44 (2013) 370.
[3] Varun Raj Vemula, Venkateshwarlu Lagishetty, Srikanth Lingala, SOLUBILITY ENHANCEMENT TECHNIQUES.
[4] R. Suresh Babu, P. Prabhu, S. Anuja, S. Sriman Narayanan, J. Current. Pharmaceutic. Res, 4 )2012( 3592.
[5] H. Mizuuchi, V. Jaitely, S. Murdan, A.T. Florence, Euro. J. Pharmaceutic. Sci, 33 (2008) 326.
[6] R.D. Rogers, K.R. Seddon, Science 302 (2003) 792.
[7] J. Dupont, R.F. de Souza, P.A.Z. Suare, Catal. Chem. Rev, 102 (2002) 3667.
[8] M. Kosmulski, J. Gustafsson, J.B. Rosenholm, Thermochim. Acta, 412 (2004) 47.
[9] H. Wang, X. Zhou, G. Gurau, R.D. Rogers, First Edition. Edited by Wei Zhang and Berkeley W. Cue Jr. 2012 John Wiley & Sons, Ltd. Published 2012 by John Wiley & Sons, Ltd.
[10] K. Kümmerer, Chemosphere, 75 (2009) 417.
[11] M. Cruz Moreno-Bondi, M. Dolores Marazuela, S. Herranz, E. Rodriguez, Anal. Bioanal. Chem, 395 (2009) 921.
[12] R. Elhami-Kalvangh, H. Shekaari, A. Bezaatpour, Fluid Phase Equilib, 354 (2013) 1.
[13] K.B. Smith, R.H. Bridson, G.A. Leeke, J. Chem. Eng. Data 56 (2011) 2039.
[14] H. Shekaari, M. T. Zafarani-Moattar, F. Ghaffari, J. Mol. Liq, 202 (2015) 86.
[15] J.Z. Yang, J. Tong, J.B. Li, J. Solution Chem, 2007.
[16] Y. Pei, J. Wang, L. Liu, K. Wu, Y. Zhao, J. Chem. Eng. Data, 52 (2007) 2026.
[17] J.D. Holbrey, K.R. Seddon, J. Chem. Soc. Dalton Trans, (1999) 2133.
[18] T.S. Banipal, D. Kaur, P.K. Banipal, G. Singh, J. Mol. Liq, 140(2008) 54.
[19] H. Shekaari, A. Kazempour, Fluid Phase Equilib, 309 (2011) 1.
[20] H.L. Friedman, C.V. Krishnan, in: F. Franks (Ed), Warer: A comprehensive treatise, Vol. 3, Plenum Press, New York, 1973 (Chapter 1).
[21] F. Shahidi, P. G. Farrell, J. T. Edwards, J. Solution Chem, 5 (1976) 807.
[22] W.G. McMillan, J.E. Mayer, J. Chem. Phys, 13 (1945) 276.
[23] A. Pal, N. Chauhan, J. Solution Chem, 39 (2010) 1636.
[24] Z. Yan, J. Wang, W. Kong, J. Lu, Fluid Phase Equilib, 215 (2004) 143.
[25] H. Hoilamd, E. Vikingstand, J. Chem. Soc., Faraday. Trans, 1 (1976) 1441.
[26] F. Franks, J.R. Ravenhill, D.S. Reid, J. Solution Chem, 1 (1972) 3.
[27] R. Sadeghi, A. Gholamireza, J. Chem. Thermodyn, 43 (2011) 200.
[28] M.T. Zafarani-Moattar, S. Sarmad, J. Chem. Thermodyn, 42 (2010) 1213