حذف رنگینه متیلن بلو توسط خاک اره پوشش دهی شده با نانوذرات منیزیم اکسید.

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 - گروه مهندسی فناوری سلولز و کاغذ، پردیس علمی و تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتی، سوادکوه، ایران

3 گروه مهندسی فناوری سلولز و کاغذ، پردیس علمی و تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتی، سوادکوه، ایران

چکیده

در این مقاله نانو ذرات منیزیم اکسید (MgO) پوشش داده شده بر روی خاک اره (SD) به عنوان یک جاذب کارا به منظور حذف رنگینه متیلن بلو به گزارش شده است. سنتز نانوکامپوزیت معرفی شده (SD/MgO) از روش ساده همرسوبی با افزودن محلول سود به داخل محلول آبی منیزیم سولفات حاوی خاک اره انجام گرفت. مطالعات جذب در دو سیستم پیوسته و ناپیوسته انجام گرفت. در مطالعات جذبی ناپیوسته رنگینه متیلن بلو توسط این نانوکامپوزیت، به منظور تعیین شرایط بهینه حذف رنگینه، تأثیر عواملی نظیر pH ، غلظت اولیه رنگینه، مقدار جاذب، زمان تماس،و دما بر روی راندمان جذب در یک سیستم بچ بررسی شدند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نانوکامپوزیت SD/MgO میتواند برای حذف رنگینه متیلن بلو بطور موفقیت آمیزی عمل کند. طبق نتایج بدست آمده، g 20/0 از این جاذب قادر به حذف بالای 95% رنگینه از mL 100 محلول متیلن بلو با غلظت اولیه mg/L 100 می باشد. برای مطالعه ایزوترم جذب، از معادلات لانگمویر و فروندلیچ استفاده شد. بر اساس آنالیز رگراسیون، مشخص گردید که جذب رنگینه متیلن بلو توسط نانو کامپوزیت SD/MgO از ایزوترم فروندلیچ نسبت به ایزوترم لانگمویر دارای تبعیت بهتری است. مقدار جذب بیشینه تک لایه رنگینه برای نانوجاذب SD/MgO برابر با mg/g 17/59 بدست آمد. مطالعات سینتیکی نیز انجام گرفت و نتایج حاصل از این مطالعه، بیانگر تبعیت فرایند جذب متیلن بلو توسط SD/MgO از مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم میباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Removal of methylene blue by sawdust coated with magnesium oxide nanoparticles

نویسندگان [English]

  • Reza Ansari 1
  • Amir Mohammadpour Tasih 2
  • Esmail Rasooly Garmaroody 2
  • Hossein Kermanian 3
1 Guilan University
2 Department of cellulose and paper technology, science and research Park of Zirab campus of Shahid Beheshti University, Savadkooh, Iran
3 Department of cellulose and paper technology, science and research Park of Zirab campus of Shahid Beheshti University, Savadkooh, Iran
چکیده [English]

In this article, magnesium oxide (MgO) nanoparticles coated onto sawdust (SD) and its application as an efficient sorbent for removal of methylene blue dye has been reported. The introduced Nanocomposite was prepared through co-precipitation by addition of sawdust which has been previously soaked in magnesium sulfate solution into a NaOH solution. Adsorption studies was carried out in both batch and column systems. For determination of optimum dye removal conditions, the effect of parameters such as pH, initial dye concentration, sorbent dosage, contact time, and temperature were investigated in a batch adsorption system. The results indicated that SD/MgO nanocomposite is able for uptaking of methylene blue dye from aqueous solutions successfully. It was found that more than 95% dye removal is happened when 0.20 g adsorbent was treated with 100 mL of dye solution with initial concentration of 100 mg/L. The treatment of the data was also carried out using both Freundlich and Langmuir adsorption isotherms. Based on regression analysis, it was found that the sorption of methylene blue using nanocomposite of SD/MgO adopt Freundlich isotherm partially better than Langmuir isotherm. Maximum monolayer adsorption capacity has been obtained 59.17 mg/g. Kinetic studies have also been conducted and it was found that adsorption of methylene blue by SD/MgO follows with the pseudo-second-order kinetic model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sawdust
  • Magnesium oxide nanoparticles
  • Nanocomposite
  • Adsorption
  • Methylene blue
[1] M. K. Öden, C. Ozdemir, Int. J. Curr. Res. & Acad. Rev., 1 (2014) 66.
[2] S. Mondal, Environ. Eng. Sci. 25 (2008) 383.
[3] J. Garcia-Montano, F. Torrades, et.al., Environ. Sci. Technol. 42 (2008) 6663.
[4] S.E. Abechi, C.E. Gimba, A. uziaru, I.G. Ndukwe, Sci. World J. 1 (1)(2006)33.
[5] M. Mehta, R. Christian, N. Mistry, Int. J. Eng. Res. & Tech. 2 (11)(2013) 3045.
[6] A.M.M. Vargas, A.L. Cazetta, M.H. Kunita, et. al, Chem. Eng. J. 168 (2011)722.
[7] R. Han, D. Ding, Y. Xu, W. et.al, Bioresour. Technol. 99 (2008)2938.
[8] I. Arslan, I.A. Balcio glu, D.W. Bahnemann, Dyes and Pigments, 47 (2000)207.
[9] J. Panswed, S. Wongchaisuwan, Water Sci. & Tech. 18 (1986)139.
[10] N. Deng, F. Wu, F. Luo, Z. Liu, Chemosphere, 35 (1997)2697.
[11] J. Šíma, P. Hasal, Chemical Engineering Transactions, 32 )2013(79.
[12] G. Ciardelli, L. Corsi, M. Marucci, Conserv. & Recycl. 31 (2000)189.
[13] T. Madrakian, A. Afkhami, M. Ahmadi, Spectrochim. Acta Part A. 99 (2012) 102.
]14[ انصاری، رضا; نعمتی منجیلی، نرگس; فلاح معافی، هادی; فلاح، دلاورعلی، مجله شیمی کاربردی، شماره 10 (۱۳۹۴) ص ۱۱۷.
]15[ بلارک، داود; مصطفی پور، فردوس; جغتایی، علی، مجله علمی- پژوهشی شیمی کاربردی، شماره 38، (1395) ص 123.
[16] R. Ansari, M.S. Tehrani, A. Mohammad-Khah, J. Wood Chem. & Tech. 32 (2012)198.
]17[ نجاتی، کاملیا; جارالمسجد، نعیمه; رضوانی، ذوالفقار; ساعتی، مرضیه، مجله علمی- پژوهشی شیمی کاربردی، شماره 34 (1394) ص133.
[18] D.A. Nimkar, S.K. Chavan, Eng. Res. Appl. 4 (2014)2248.
[19] F. Freund, Ber. Dtsch. Keram. Ges. 47 (1970)739.
[20] Bakulina et al., J. Struct. Chem. (USSR), 11 (1970)150.
[21] I. Langmuir, J. Am. Chem. Soc. 40 (1918)1361.
[22] H. Freundlich, Z. Phys. J. Chem. 57A (1906)3850.
[23] F. Banat, S. Al-asheh and L.E Al-makhadmeh, Process  Biochem., 39 (2003)193.
[24] V. Vadivelan V. and K.V. Kumar, J.  Colloid.  Interface  Sci., 286 (2005)90.
[25] S. Senthilkumaar, P.R.Varadarajan, et al., J Colloid. Interface Sci., 284 (2005)78.
[26] K.G. Bhattacharyya and A. Sharma A., Dye. Pigment., 65 (2005)51.
[27] Y. Bulut and H.A. Ayd, Desalination, 194 (2006)259.
[28] A.T. Paulino et al., J. Colloid Interface Sci., 301 (2006)55.
[29] K.V. Kumar and A. Kumaran A., Biochem. Eng. J., 27 (2005)83.
[30] G. Cheng, et al., Desalin. Water Treat., 51 (2013)37.
[31] Y.C. Wong, M.S. Senan and N.A. Atiqah, J. Basic Appl. Sci., 9 (2013)172.
[32] Belala Z., Jeguirim M., Belhachemi M., et al, Desalination, 271 (2011)80.
[33] M.B. Keivani, K. Zare, H. Aghaie, and R. Ansari, J. of Phys. and Theo. Chem., 6 (2009)50.
[34] A. Al-Futaisi,A. Jamrah, R. Al-Hanai, Desalination, 214 (2007)327.
[35] A. Salisu, M.M. Sanagi, et al., Der Pharma Chemica, 7 (2015)237.
[36] B. Abbad, A. Lounis, K. Taibi and M. Azzaz , J Material Sci Eng., 2 (2013)127.
[37] R. Ansari and Z. Mosayebzadeh, J. Iran. Chem. Soc., 7 (2010)339.
[38] S. Lagergren, Kung. Sven. Vetenskapsak. Handl. 24 (1898)1.
[39] Y.S. Ho, G. McKay, Process Biochem. 34 (1999)451.
[40] Y. Zhengji, J. Yao, et al., Springerplus, 5 (2016)1160