نانوفیبرهای الکتروریسی شده پلی اکریلونیتریل به عنوان پوشش جدید برای میکرو استخراج فاز جامد: کاربرد برای پیش تغلیظ و تعیین فتالات ها در نمونه های آب

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

چکیده
در کار حاضر، برای اولین بار، نانو فیبر الکتروریسی شده پلی آکریلونیتریل به‌عنوان پوشش جدید در میکرو استخراج فاز جامد ((SPME و اندازه‌گیری فتالات‌ها از نمونه‌های آب معرفی شد. پارامترهای آزمایشگاهی مؤثر بر کارایی SPME، با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)، بر اساس طرح مرکب مرکزی (CCD) بهینه شدند. تحت شرایط بهینه، روش حاضر، دارای منحنی کالیبراسیون خطی در محدوده 1-100 ng/ml و ضریب همبستگی (r2) بیشتر از 0.998 است. تکرارپذیری و تجدید پذیری روش ارائه‌شده، به ترتیب در محدوده 3.8-4.3 و 7.7-8.5 بوده و حدود تشخیص برابر با 0.05-1.0 ng/ml بودند.روش توسعه داده‌شده به‌طور موفقیت‌آمیزی برای اندازه‌گیری فتالات‌ها در نمونه‌های آب به‌کاربرده شد و بازیابی‌های نسبی در این محیط‌ها93-105 درصد به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Polyacrylonitrile electrospun nanofibers as a new coating material for solid-phase microextraction: Application to the preconcentration and determination of phthalates in aqueous samples

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Mollahhosseini
  • sepideh abbasi
Department of Chemistry, Iran University of Science and Technology, Iran
چکیده [English]

In the present work, for the first attempt, polyacrylonitrile electrospun nanofiber was introduced as a new sorbent in solid phase microextraction method for determining phthalates in various water samples. Affecting parameters on the performance of SPME were optimized using response surface methodology (RSM) based on central composite design (CCD). Under optimum conditions, the method yielded a linear calibration curve ranging from 1-100 ng/ml with correlation coefficients (r2) higher than 0.998. The repeatability and reproducibility of the proposed method were between 3.8-4.3 and 7.7-8.5, respectively. Limits of detection were 0.05-1.0 ng/ml. The newly developed method was successfully applied for the determination of phthalates in various water samples and relative recoveries in these matrices were 93-105%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polyacrylonitrile electrospun nanofibers
  • Solid phase microextraction
  • Gas-chromatography
  • Phthalates
  • Central composite design
[1] M. Cordero-Vaca, M.J. Trujillo-Rodríguez, C. Zhang, V. Pino, J.L. Anderson, A.M. Afonso, Anal. Bioanal. Chem. 407 (2015) 4615.
[2] A. Ghiasvand, S. Dowlatshah, N. Nouraei, N. Heidari, F. Yazdankhah, J. Chromatogr. A 1406 (2015) 87.
[3] H. Yu, J. Merib, J.L. Anderson, J. Chromatogr. A 1438 (2016) 10.
[4] H. Bagheri, A. Roostaie, J. Chromatogr. A 1324 (2016) 11.
[5] Z.M. Huang, Y.Z. Zhang, M. Kotaki, S. Ramakrishna, Compos. Sci. Technol. 63 (2003) 2223.
[6] W.E. Teo, S. Ramakrishna, Nanotechnol. 17 (2006) R89.
[7] S.V. Olesik, J.W. Zewe, T.E. Newsome, J. Chromatogr. A 1262 (2012) 1.
[8] T.  Ondarçuhu, C.  Joachim, Europhys. Lett. 42 (1998) 215.
[9]  L. Feng, S. Li, H. Li, J. Zhai, Y. Song, L. Jiang, D. Zhu,  Angew. Chem. Int. Ed.  Engl. 41 (2002) 1221.
[10] P.X. Ma, R. Zhang, J. Biomed. Mater. Res. 46 (1999) 60.
[11] J.D. Hartgerink, E. Beniash, S.I. Stupp, Science  294 (2001) 1684.
[12] N. Bhardway, S.C. Kundu, Biotechnol. Adv. 28 (2010) 325.
[13] H. Bagheri, A. Aghakhani,  Anal. Chim. Acta 713 (2012) 63.
[14] W. Teo, S. Ramakrishna, Nanotechnol. 17 (2006) R89.
[15] J.W. Zewe, J.K. Steach, S.V. Olesik,  Anal. Chem. 82 (2010) 5341.
[16] X. Kang, C. Pan, Q. Xu, Y. Yao, Y. Wang, D. Qi, Z. Gu, Anal. Chim. Acta 587 (2007) 75.
[17] H. Bagheri, A. Aghakhani, M. Akbari, Z. Ayazi, Anal. Bioanal. Chem. 400 (2011) 3607.
[18] H. Bagheri, H. Najarzadekan, A. Roostaie, J. Sep. Sci.37 (2014) 1880.
[19] S.V. Fridrikh, H.Y. Jian, M.P. Brenner, G.C. Rutledge, Phys. Rev. Lett. 90 (2003) 144.
[20] J.W. Zewe, J.K. Steach, S.V. Olesik, Anal. Chem. 82 (2010) 5341.
[21] X. Hou, H. Yu, Y. Guo, X. Liang, S. Wang, L. Wang, X. Liu, , J. Sep. Sci. 38 (2015) 2700.
[22] H. BagheriO. Rezvani, S. Banihashem, J. Chromatogr. A 1434 (2016) 19.
[23] A. Go´mez-Hens, M.P. Aguilar-Caballos, TrAC, Trends Anal. Chem. 22 (2003) 847.
[24] A. PeñalverE. PocurullF. BorrullR.M. Marcé, J. Chromatogr. A 872 (2000) 191.
[25] A. Mollahosseini, M. Toghroli, M. Kamankesh, , J. Sep. Sci. 38 (2015) 3750.
[26] J. He, R. Lv, H. Zhan, H. Wang, J. Cheng, K. Lu, F. Wang,  Anal. Chim. Acta 674 (2010) 53.
[27] X.-L. Cao,  J. Chromatogr. A 1178 (2008) 231.
[28] R. Stiles, I. Yang, R.L. Lippincott, E. Murphy, B. Buckley,  Environ. Sci. Technol., 42 (2008) 2976.