سنتز سبز نانوساختار مشبک صفحه‌ای روی اکسید با پودر جلبک قرمز گراسیلاریا و بررسی عملکرد فتوکاتالیزوری و الکتروکاتالیزوری آن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 بخش شیمی-دانشکده علوم پایه-دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 بخش شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

3 بخش شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

سنتز سبز روی اکسید با پودر جلبک قرمز گراسیلاریا کورتیکا انجام گرفت. روی اکسید تهیه شده با استفاده از روش‌های FESEM، XRD و EDX شناسایی شد. بررسی نمونه با روش میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی FESEM نشان دهنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مورفولوژی نانوساختار مشبک صفحه‌ای برای ZnO با متوسط ضخامت صفحات در حدود 31 نانومتر می‌باشد. بر اساس نتایج پراش پرتوی ایکس XRD،، نمونه سنتز شده تک فاز و دارای ساختار ورتزیت است. طیف‌سنجی تفرق انرژی EDX نشان می‌دهد که علاوه بر روی اکسید، پودر جلبک نیز همراه نمونه وجود دارد. روی اکسِد سنتز شده به عنوان فتوکاتالیزور در تخریب رنگ سبز مالاشیت تحت تابش نور خورشید مورد استفاده قرار گرفت. همچنین از آن برای اصلاح الکترود خمیر کربن برای اندازه‌گیری دوپامین با استفاده از ولتامتری چرخه‌ای استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Green synthesis of hierarchical ZnO nanostructure with Gracilaria Corticata red algae powder and the study of its photo-catalytic and electro-catalytic applications

نویسندگان [English]

  • Razieh Hosseini 1
  • Zahra Solati Dalaki 2
  • Majid Hashemi 3
  • Sedigheh Hashemnia 3
1 Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
2 Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
3 Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

Zinc oxide was synthesized through a green method with Gracilaria Corticata red algae powder. The prepared zinc oxide was characterized by means of FESEM, XRD and EDX analysis. FESEM images showed the hierarchical nanostructure for ZnO particles with the average plate thickness of 31 nm. XRD pattern showed the wurtzite structure for ZnO. EDX analysis showed the existence of algae powder in the sample. The prepared ZnO was used as a photocatalyst for the degradation of malachite green dye under sun radiation. It was also used for the modification of carbon paste electrode for detection of dopamine by means of cyclic voltammetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ZnO
  • Green synthesis
  • Hierarchical nanostructure
  • Photo-catalyst
  • Electrocatalyst
[1] A. Umar, M. S. Chauhan, S. Chauhan, R. Kumar, G. Kumar, S. A. Al-Sayari, S. W. Hwang, A. Al-Hajry, J. Colloid Interface Sci. 363 (2011) 521.
[2] U. Őzgür, Y. I. Alivov, C. Liu, A. Teke, M. A. Reshchikov, S. Do_gan, V. Avrutin, S. J. Cho, H. Morkoc, J. Appl. Phys. 98 (2005) 041301.
[3] Z. L. Wang, R. Yang, J. Zhou, Y. Qin, C. Xu, Y. Hu, S. Xu, Mater. Sci. Eng., R 70 (2010) 320.
[4] T. Y. Wei, P. H. Yeh, S. Y. Lu, Z. L. Wang, J. Am. Chem. Soc. 131 (2009) 17690.
[5] P. H. Yeh, Z. Li, Z. L. Wang, Adv. Mater. 21 (2009) 4975.
[6] J. Zhou, Y. D. Gu, Y. F. Hu, W. J. Mai, P. H. Yeh, G. Bao, A. K. Sood, D. L. Polla, Z. L. Wang, Appl. Phys. Lett. 94 (2009) 191103.
[7] P. Aurang, O. Demircioglu, F. Es, R. Turan, H. E. Unalan, J. Am. Ceram. Soc. 96 (2013) 1253.
[8] مرادی، رضا; عربی، هادی; کریمی مله، حسن، دانشگاه سمنان، مجله شیمی کاربردی، شماره 31 (1393)، 101.
[9] T. Lin, M. Thirumavalavan, T. Y. Jiang, J. F. Lee, Carbohydr. Polym. 105 (2014) 1.
[10] F. Xu., Z. Y. Yuan., G. H. Du. M. Halasa. B. L. Su, Appl. Phys., A 86 (2007) 181.
[11]Y. Zhang, T. R. Nayak, H. Hong, W. Cai, Curr. Mol. Med. 13 (2013) 1633.
[12] G. Sangeetha, S. Rajeshwari , R. Venckatesh Materials Research Bulletin. 46 (2011) 2560
[13] C. Vidya, H. Shilpa, M. N. Chandraprabha, M. A. L. Antonyraj, I. V. Gopal, A. jain, K. Bansal, J. Curr. Eng. Technol.9 (2013) 118.
[14] D. Gnanasangeetha, T. D. Sarala, Res. J. Material Sci.1 (2013) 1.
[15] P. Rajiv, S. Rajeshwari, R. Venkatesh, Spectrochim. Acta, Part A. 112 (2013) 384.
[16] D. Ramimoghadam, M. Z. B. Hussein, Y. H. Taufiq-Yap, Chem. Cent. J.7 (2013) 71.
[17] N. Sangeetha, A. K. Kumarguru, J. Nanobiotechnology 11 (2013) 39.
[18] R. Pandimurugan, S. Thambidurai, Adv. Powder Technol. 4 (2016) 1062.
[19] C. Yang, Y. Li, G. Xu, X. Ma, J. Mater. Sci. Technol. 23 (2007) 583