بررسی تاثیر بازدارنده N متیل تیواوره بر خوردگی فولاد X52 در هیدروکلریک اسید یک مولار

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت آبادان، آبادان، ایران

چکیده

توانایی بازدارندگی N-متیل تیواوره در برابر خوردگی فولادX52 در یک مولار اسید هیدروکلریک توسط پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شد. مطالعات پلاریزاسیون نشان داد که N-متیل تیواوره هر دو واکنش کاتدیک و آندی را از طریق جذب و مسدود کردن مکان‌های خوردگی فعال به تاخیر می‌اندازد. جذب N-متیل تیواوره، ایزوترم جذب لانگمویر را نشان داد. پارامترهای ترمودینامیکی و سینتیکی نظیر، آنتالپی، انرژی فعال سازی (اکتیواسیون) و آنتروپی محاسبه شد. انرژی آزاد گیبس نشان داد که فرآیند جذب خود به خودی است. میکروسکوپ الکترونی روبشی برای مطالعه سطح فولاد مورد استفاده قرار گرفت. مطالعات سطحی نشان داد که سطح نمونه در حضور N-متیل تیواوره در مقایسه با محلول بدون بازدارنده، یکنواخت تر و با زبری کم تر به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the inhibitive effect of N methyl thiourea on the corrosion of steel API X52 in 1 M HCl

نویسندگان [English]

  • farideh davoodi
  • Iman Danaee
University of Petroleum Industry, Abadan Faculty of Petroleum, Abadan, Iran
چکیده [English]

The inhibition ability of N-methyl thiourea against the corrosion of steel X52 in 1 M HCl solution was evaluated by potentiodynamic polarization and scanning electron microscopy. Polarization studies indicated that N-methyl thiourea retards both the cathodic and anodic reactions through adsorption and blocking the active corrosion sites. The adsorption of N-methyl thiourea indicated the Langmuir adsorption isotherm. Thermodynamic and kinetic parameters such as enthalpy, activation energy and entropy were calculated. Gibbs free energy showed that the adsorption process is spontaneous. Scanning electron microscopy was used to study the steel surface. Surface studies show that the surface of sample in the presence of N-methyl thiourea looks more uniform with lower roughness than that in the uninhibited solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adsorption
  • N-methyl thiourea
  • SEM
  • Corrosion inhibition
  • Langmuir
 
[1] O. S. I. Fayomi, A. P. I. Popoola and O. M. Popoola, Bull. Chem. Soc. Ethiop, 28 (2014) 457.
[2] D. Gassama, A. A. Diagne, I. Yade, M. Fall, S. Faty, Bull. Chem. Soc. Ethiop, 29 (2015) 299.
]3[ اتابکی، فریبرز; جهانگیری، شهرزاد، نشریه شیمى کاربردى- دانشگاه سمنان ، شماره 41 (1395) ص 67.
]4[ شبانی نوش آبادی، مهدی; کریمیان طاهری، فاطمه; جعفری، یاسر، نشریه شیمى کاربردى- دانشگاه سمنان ، شماره 40 (1395) ص 33.
]5[ محمّدی، وحید; طاهری، ابوذر; محمدی، ابوالقاسم; نژاد میری، محمد زکریا، نشریه شیمى کاربردى- دانشگاه سمنان ، شماره 39 (1395) ص 149.
[6] A. M. Fekry and R. R. Mohamed, Electrochim. Acta, 55 (2010) 1933.
[7] K. F. Khaled, Appl. Surf. Sci, 256 (2010) 6753.
[8]H. Gerengi  and H. I. Sahin, Ind. Eng. Chem. Res., 51 (2011) 780.
[9] X. Li, S. Deng and H. Fu, Corros. Sci, 55 (2012) 280.
[10] M, A. Hegazy, H. M. Ahmed and A. S. El-Tabei, Corros. Sci, 53 (2011) 671.
[11] R. Ravichandran, S. Nanjundan and N. Rajendran, J. Appl. Electrochem, 34 (2004) 1171.
[12] V. V. Torres, V. A. Rayol, M. Magalhães, G. M. Viana, L. C. S. Aguiar, S. P. Machado, H. Orofino E. and D’Elia, Corros. Sci, 79 (2014) 108.
[13] D. Karthik, D. Tamilvendan and G. V. Prabhu, J. Saudi Chem. Soc., 18 (2014) 835.
[14] K. K. Anupama, K. Ramya and A. Joseph, J. Mol. Liq, 216 (2016) 146.
[15] L. M. Vračar and D. M. Dražić, Corros. Sci, 44 (2002) 669.
[16] N. A. Negm, F. M. Ghuiba and S. M. Tawfik, Corros. Sci, 53 (2011) 3566.
[17] M. A. Hegazy, Corros. Sci, 51 (2009) 2610.
[18] V. R. Saliyan and A. V. Corros. Sci50 (2008) 55.
[19] K. C. Emregül and O. Atakol, Appl. Surf. Sci, 253 (2007) 3913.
[21] R. A. Prabhu, T. V. Venkatesha, A. V. Shanbhag, G. M. Kulkarni and R. G. Kalkhambkar, Corros. Sci, 50 (2008) 3356.
[22] L. Herrag, B. Hammouti, S. Elkadiri, A. Aouniti, C. Jama, H. Vezin and F. Bentiss, Corros. Sci, 52 (2010) 3042.
[23] H. Keleş, Mater. Chem. Phys, 130 (2011) 1317.
[24] G. E. Badr, Corros. Sci, 51 (2011) 2529.
[25] N. A. Negm, Y. M. Elkholy, M. K. Zahran and S. M. Tawfik, Corros. Sci, 52 (2010) 3523.
[26] E. Bayol, T. Gürten, A. A. Gürten and M. Erbil, Mater. Chem. Phys, 112 (2008) 624.
[27] W. H. Li, Q. He, S. T. Zhang, C. L. Pei and B. R. Hou, J. Appl. Electrochem, 38 (2008) 289.
[28] R. Solmaz, Corros. Sci, 52 (2010) 3321.
[29] A. M. Badiea and K. N. Mohana, Corros. Sci, 51 (2009) 2231.