سنتز بیودیزل با استفاده از پتاس/بوراکس به عنوان کاتالیزور مخلوط از طریق ترانس استری کردن روغن پسماند کنجد

نویسندگان

چکیده

فعالیت کاتالیزور مخلوط و همگن پتاس/بوراکس در سنتز بیودیزل از روغن استخراج شده از پسماند دانه کنجد به روش ترانس استریفیکاسیون مورد بررسی قرار گرفت. عواملی از قبیل مقدار کاتالیست، نسبت متانول به روغن، دما و زمان واکنش بهینه شدند. بیشترین مقدار بازده %87 تولید بیودیزل در شرایط بهینه شامل %4/0 وزنی پتاس و %10 وزنی بوراکس، نسبت متانول به روغن هشت به یک، زمان واکنش 5/2 ساعت و دمای واکنش ˚C 65 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of biodiesel using KOH/Borax as suitable mixed catalyst via transesterification of waste sesame oil

نویسندگان [English]

  • Sahar Belyani
  • Mahdi Behzad
  • Fatemeh Tamaddon
چکیده [English]

The catalytic activity of KOH/borax as homogeneous mixed catalyst was evaluated for the synthesis of biodiesel via transesterification of sesame oil extracted from waste sesame seeds with n-hexane. The effects of catalyst loading, methanol to oil ratio, temperature and reaction time in transesterification were investigated. The highest yield of 87% for biodiesel production was obtained at optimized conditions including 0.4 wt.% KOH and 10 wt.% Na2B4O7.10H2O of mixed catalyst loadings, methanol to oil molar ratio of 8:1, reaction time of 2.5 h and reaction temperature of 65 ˚C.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transesterification
  • Biodiesel
  • KOH/Borax