دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، دی 1392 
سنتز و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی CdO با ابعاد زیر میکرون آلائیده شده توسط Ce4+ به روش سل ژل

صفحه 35-40

10.22075/chem.2013.2461

عبدالعلی عالمی؛ شاهین خادمی نیا؛ سانگ وو جو؛ محبوبه دولتیاری؛ اکبر بختیاری؛ حسین مرادی؛ علیرضا اسمعیل زاده