اندازه‌گیری داروهای تیو آمیدی به روش رنگ سنجی بر اساس رزونانس پلاسمون سطحی نانو ذرات نقره کلوئیدی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله یک روش جدید برای اندازه گیری دو داروی تیوآمیدی، متیمازول و پروپیل تیوراسیل، با نانو ذرات نقره اصلاح نشده گزارش شده است. اساس روش شامل کاهش بار سطحی نانو ذرات نقره و بدنبال آن تجمع نانوذرات توسط داروهای تیوآمیدی که منجر به کاهش پیک رزونانسی پلاسمون سطحی نانو ذرات نقره در 400 نانومتر می‌شود. شرایط آزمایشی موثر مربوطه، شامل pH، غلظت نانو ذرات نقره و زمان ماند روی شدت پیک پلاسمون رزونانس سطحی مورد بررسی قرار گرفته و بهینه شدند. در شرایط بهینه نمودارهای کالیبراسیون در محدوده 2/1-05/0 میکروگرم بر میلی‌لیتر برای متیمازول و 8/0- 02/0 میکروگرم بر میلی‌لیتر برای پروپیل تیوراسیل خطی و با حد تشخیص به ترتیب 01/0 و 007/0 میکروگرم بر میلی‌لیتر حاصل شده اند. این روش با موفقیت برای اندازه‌گیری داروهای مذکور در محصولات دارویی به کار برده شده‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Colorimetric Determination of Thioamide Drugs Based on the Surface Plasmon Resonance Band of Colloidal Silver Nanoparticles

نویسندگان [English]

  • Jafar Abolhasani
  • Azam Samadi
  • Ebrahim Ghorbani-Kalhor
  • Nima Serrpoush Hamid
چکیده [English]

In this article, we report a new method for the determination of two thioamide drugs, propylthiouracil (PTU) and methimazole (MMZ), with unmodified silver nanoparticles (AgNPs). The method principle involves reducing overall surface charges of the AgNPs and subsequent aggregation of AgNPs by thioamide drugs leading to decreasing of the surface plasmon resonance (SPR) peak of AgNPs at 400 nm. The potential effects of relevant experimental conditions including pH, concentration of AgNPs and incubation time on intensity of SPR peak were investigated and optimized. Under the optimum conditions, the calibration graphs were linear in the range of 0.05- 1.2 µgmL-1 for methimazole and 0.02-0.8 µgmL-1 for propylthiouracil, with corresponding limits of detection of 0.01 and 0.007µgmL-1 respectively. This method was successfully applied for the determination of PTU and MMZ in pharmaceutical products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • silver nanoparticles
  • Thioamide Drugs
  • Propylthiouracil
  • Methimazole