رها سازی کنترل شده ی دارو از سیستم جدید پلی پارا استایرن سولفونات مزدوج شده با داروی سولفامتازین

نویسندگان

چکیده

آزاد سازی کنترل شده دارو یکی از روشها برای ثابت نگهداری غلظت دارو و رها سازی تدریجی آن در طول دوره‌ی درمان به منظور بالا بردن اثرات درمانی با کاهش مقدار مصرفی دارو می‌باشد. کاربرد پلیمرها در این زمینه توسعه یافته است. این تحقیق شامل ساختن سولفامتازین پارا استایرن سولفونیل کلرید است که به عنوان مونومر از پارا استایرن سولفونیل کلرید ساخته گردیده و سپس این مونومر توسط AIBN در دمای 80 درجه سانتیگراد از طریق مکانیزم رادیکالی آزاد پلیمری گردیده است. ترکیبات ساخته شده توسط طیفهای H-NMR و IR شناسایی گردیدند. نهایتا٬ توانایی آزاد سازی پلیمر حاوی دارو در محلول بافر با PH برابر 4/1 در دمای 37 درجه سانتیگراد بررسی گردید. نتایج حاصله از جذب UV پلیمر ثابت کردند که پلیمر، توانایی آزادسازی دارو را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Control drug release delivery of new sulfametazine drugconjugated poly p-styrene sulphonate system

نویسندگان [English]

  • Abbas Amini Manesh
  • Ardeshir Khazaei
  • Asieh Asgari
چکیده [English]

Controlled drug release is one method for Stabilization of the drug concentration and its gradually releasing during the period of cure to make the most desire cure effect with decreasing the drug dose consumption. The application of polymers has been extended in this filed. This study includes the synthesis of p-styrene sulphonyl sulfametazine as monomer from p-styrene sulfonyl chlorid, and then the monomer is polymerized with AIBN (Azobis isobutyro nitrile) by free-radical polymerization mechanism, at the temperature 80 °C. The prepared products were characterized by 1H NMR and IR spectra. Then, the drug release ability of the polymer was test in buffer solution with PH = 1.4 at the temperature of 37°C. The results from the UV absorption of polymer established that, the polymer is able to release drug.

کلیدواژه‌ها [English]

  • controlled drug release
  • sulfametazine
  • p-styrene sulphonyl chloride
  • and polymer