مطالعه خاصیت آنتی اکسیدان تروکوکس، ترولوکس استخلاف شده و رادیکال‌های مربوطه توسط نظریه تابعی چگال

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش جهت مطالعه خاصیت آنتی اکسیدان تروکوکس، ترولوکس استخلاف شده و رادیکال‌های مربوطه از نظریه تابعی چگال در سطح B3LYP/6-311G* استفاده شده است. انرژی تفکیک پیوند (BDE) ، شکاف انرژی HOMO-LUMO، اختلاف بار پیوند O-H و طول پیوند های O-Hمحاسبه شدند. نتایج نشان می‌دهد که مقادیر انرژی تفکیک پیوند برای ترولوکس‌های استخلاف شده در محدوده 74 تا kcal/mol 79 می‌باشد و این نتیجه نشان می‌دهد که ترولوکس استخلاف شده می‌تواند به نحو موثری مانع پراکسیداسیون لیپیدها شود. همچنین مقادیر کوچک شکاف انرژی HOMO-LUMO و توزیع اکترون‌های نامستقر پای در کل مولکول نشان می‌دهد که ترولوکس یک سیستم فعال می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A DFT Study on Antioxidant Activity of Trolox and Substituted Trolox and Their Radicals

نویسندگان [English]

  • Pouran Ardalan
  • Touran Ardalan
  • Mohammad Momen Heravi
چکیده [English]

Density functional theory (DFT) at B3LYP/6-311G* level was employed to calculate antioxidant activity for Trolox[(+)-6-
Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid] and Substituted Trolox. Bond dissociation energy (BDE), HOMOLUMO
Gap energy, O-H charge differences and O-H bond lengths were calculated. The results are shown that the BDE
values of substituated Trolox range from about 74 to 79 kcal/mol, demonstrating that Trolox is an effective chain-breaking
antioxidant that prevents lipid peroxidation. Also The small value of gap and the distribution of π-like frontier orbital
(HOMO and LUMO) delocalized through the whole molecule (Table 3) corroborate that Trolox and substituted Trolox could
be a reactive systems.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trolox
  • Antioxidant Activity
  • BDE
  • Free Radical