بررسی عملکرد پلی الکترولیت، میزان تری سدیم فسفات و pH بر روی حذف ناخالصی‌های شربت نیشکر

نویسندگان

چکیده

تصفیه شربت مخلوط نیشکر ‌به ‌عنوان یکی ‌از مشکلات اساسی صنایع نیشکر در دهه‌های اخیر می‌باشد. در این تحقیق پارامترهای موثر در فرایند رسوب گذاری مانند pH، فسفات و نوع پلی الکترولیت بررسی و بهینه شدند. بررسی داده‌های بدست آمده از مطالعه تاثیر نوع پلی الکترولیت روی پارامترهای موثر در انعقادسازی ناخالصی‌ها مانند کدورت، سرعت ته نشینی و حجم گل تولید شده پلی‌الکترولیت نوع Accofloc Cheminova Indiaنسبت به دو نوع Taifloc3045 و BesflocK320 نتایج مطلوب‌تری را نشان داد، علاوه بر این نمونه‌های شریت از کارخانه جمع‌آوری و در شرایط آزمایشگاهی در محدوده‌ای از pH و فسفات بررسی شد. نتایج نشان داد که pH و فسفات تاثیر مهمی روی غلظت باقیمانده ناخالصی‌ها در بخش پالایش شربت دارد. حداکثر حذف ناخالصی‌ها در7/7=pH و فسفات برابر ppm300 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effects of polyelectrolyte, phosphate and pH values on the removal of impurities in the cane sugar juice clarification

نویسندگان [English]

  • Ziba Mohammadiyan Fard
  • Ali Alamo
  • Hossein Askary
چکیده [English]

The clarification of mixed juice has been the subject of research for decades, due mostly to its large impact on sugar quality. In this study, the Chemical precipitation parameters such as pH of the solution and phosphate and polyelectrolyte, were studied and optimized. Evaluation of the obtained data of performance polyelectrolyte type on effective parameters in coagulation of impurities such as turbidity, settling rate and mud volume indicated that the polyelectrolyte Accofloc Cheminova India is more effective than Taifloc3045 and BesflocK320 polyelectrolytes. Moreover typical juices from factory were clarified in laboratory trials under a range of pH and phosphate conditions. The results indicated that pH and phosphate had major effects on the residual concentrations in clarifier.The maximum capacity of adsorbent for impurities were obtained at pH =7/7 and P2O5 = 300 ppm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sugarcane juice
  • Juice chemical impurities
  • Chemical addition