سنتز و شناسایی ذرات زیر میکرون آلومینا بوسیله روش احتراقی در کمپلکس‌های سنتز شده با استیل استون و سالیسیل آلدهید

نویسندگان

چکیده

پودر زیر میکرون آلومینا با استفاده از روش احتراقی از کمپلکس‌های آلومینیوم مشتق شده از استیل استون و سالیسیلآلدهید ساخته شد.در این مطالعه،سوخت برداشته شده و ذرات زیر میکرون آلومینا از روش احتراقی بدون حضور سوخت ساخته شدند. انتقالات فاز و ویژگی‌های ذرات Al2O3 با بررسی ساختار کریستالی قبل و بعد از عملیات حرارتی توسط FT-IR و FE-SEM مطالعه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and characterization of sub-micron alumina by combustion of aluminum complexes with acetylacetone and salicylaldehyde

نویسندگان [English]

  • Zakiyyeh Khoshkhan
  • Mehdi Salehi
چکیده [English]

Sub-micron. alumina powders were synthesized by the combustion method using aluminum complexes of acetylacetone and
salcylaldehyde. In this study, the powders were synthesized by solution combustion without the fuel. The phase transition and
particle characteristics of the Al2O3 were determined by examining the crystalline structure before and after the heat
treatment were investigated by Ft-IR and FESEM technique.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sub-micron alumina
  • Solution combustion synthesis
  • sub-micron aluminua complex