دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، شهریور 1392 
سنتز و بررسی نانوساختارهای پلی تیوفن با استفاده از روش الگوی نرم در محیط آبی

صفحه 31-34

10.22075/chem.2017.640

مصطفی نصراله زاده؛ محسن جهانشاهی؛ مهدی صالحی؛ مهدی بهزاد؛ حسین نصراله زاده