تعیین سیستین به روش الکتروکاتالیزوری بر روی الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانو لوله کربنی با استفاده از یک اصلاحگر هموژن

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

  اکسید شدن الکتروکاتالیزوری سیستین بر روی الکترود کربن شیشه ای همراه با نانو لوله های کربنی در بافر فسفاتی به سه روش ولتامتری چرخه ای، کرنوآمپرومتری، و ولتامتری پالس تفاضلی بررسی شد. نتایج نشان می دهد که جریان کاتالیزوری 1و5- بیس(3و4- دی هیدروکسی فنیل) پنتا – 1و4-دی ان -3- ان وابسته به غلظت سیستین است. هر چند خود سیستین یک پاسخ الکتروشیمیایی ضعیف بر روی الکترود کربن شیشه ای نشان می دهد که این پاسخ با استفاده از اصلاحگر مورد استفاده افزایش یافته و سبب حساسیت بیشتر در اندازه گیری سیستین می شود. پارامترهای سینتیکی ثابت سرعت کاتالیزوری و سرعت انتقال الکترون به ترتیب M-1s-1 867 و 0.57 تعیین شد. با استفاده از تکنیک ولتامتری پالس تفاضلی محدوده خطی غلظت برای سیستین بین 0.3 تا 30 میکرومولار و حد تشخیص 0.17 میکرومولار تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electrocatalytic determination of cysteine on the multi-wall carbon nanotubes glassy carbon electrode using a homogenous mediator

نویسندگان [English]

 • Ali Benvidi
 • Shahryar Jahanbani
 • Mohammad Mazloum-Ardakani
 • Bibi Fatemeh Mirjalili
چکیده [English]

The electrocatalytic oxidation of cysteine on multi-wall carbon nanotubes glassy carbon electrode (MWCNT-GCE) in phosphate buffer solution in pH (4.0) has been characterized using cyclic voltammetry, chronoamperometry and differential pulse voltammetry. The results showed that the catalytic current of 1,5-bis(3,4-dihydroxy phenyl)penta-1,4-dien-3-one (BPO) depended on the concentration of cysteine. Although cysteine itself showed a very poor electrochemical response at the glassy carbon electrode, the response could be greatly enhanced by using BPO as a mediator, which enabled a sensitive determination of cysteine. The kinetics parameters of this process were calculated, the apparent catalytic rate constant (k΄h) and electron transfer (a) were 867 M-1s-1 and 0.57 respectively. The differential pulse voltammetry response of the modified MWCNT-GCE was linear against the concentration of cysteine in the range 0.5 to 30 μM the limit of detection was found to be 0.17μM.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Electrocatalysis
 • cysteine
 • MWCNT-GCE
 • 1
 • 5-bis (3
 • 4-dihydroxy phenyl) penta-1
 • 4-dien-3-one