ساخت و بررسی اثر فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت های TiO2 آلائیده با کبالت و نئودمیم

نویسنده

دانشگاه قم

چکیده

امروزه تیتانیوم دی اکسید یکی از مهم ترین مواد در زمینه فعالیت های فوتوکاتالیستی می‌باشد. در تحقیق حاضر، نانو کامپوزیت های Co-TiO2, Nd-TiO2, و Co,Nd-TiO2به روش سل- ژل تهیه شده اند. به علاوه، اثر کبالت و نئودمیم به عنوان آلاینده و نیز حضور هم زمان آنها بر روی فعالیت های فوتو کاتالیستی بررسی شده است. هم چنین ساختار نانوکامپوزیت‌ها به روش‌های طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)، تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، الگوهای پراش اشعه ایکس (XRD) بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که افزایش هم زمان دو فلز آلاینده کبالت و نئودمیم نسبت به هر یک از آنها سبب افزایش بیشتر فعالیت فوتوکاتالیستی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation, Characterization and investigation of Photocatalytic Properties of Co, Nd-codoped TiO2Nanocomposites

نویسنده [English]

  • Bahar Khodadadi
چکیده [English]

Recently, TiO2 is one of the most important materials in the field of photocatalytic activity. In the present study, Co-TiO2, Nd-TiO2, and Co,Nd-TiO2nanocomposites powders were prepared via sol-gel method. Moreover, the advantage of metal doping and co-doped effects on photocatalytic activity were investigated. Structure and photocatalytic activity were studied by several methods such as: FT-IR spectra, Scanning Electron Microscopy (SEM), and X-Ray Diffraction (XRD). The results have revealed that Co,Nd-codoped TiO2 nanocomposite has better photocatalytic activity in comparison with Co-doped TiO2 and Nd-doped TiO2nanocopmosites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Codoped TiO2
  • Sol–gel method
  • Photocatalytic activity