مطالعه مدل مولکولی مشتقات جدید تری آزین به عنوان بازدارنده های قوی و انتخابی فسفودی استراز 10A با استفاده از روابط کمی ساختار- فعالیت دوبعدی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور همدان

2 دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

  رابطه بین ساختار و فعالیت کمّی دو بعدی ( 2D QSAR ) یک سری از مشتقات تری آزین با خاصیت ضد اسکیزوفرنی و ضد هانتینگتون مورد مطالعه قرا گرفت. رگرسیون خطی چند گانه ( MLR ) ، رگرسیون اجراء اصلی ( PCR ) و رگرسیون حداقل مربعات جزئی ( PLS ) با یک تلاش برای ایجاد رابطه بین فعالیت بیولوژیکی به عنوان متغیر وابسته و توصیف گرها به عنوان متغیر مستقل به عنوان تکنیک های آنالیز رگرسیون مورد استفاده قرار گرفتند. مطالعات QSAR با استفاده از نرم افزار VLife MDS انجام شد. مدل ها برای توانایی پیش بینی توسط اعتبار سنجی درونی ( q2 ) و بیرونی ( Pred­_r2 ) آزموده شدند. نتایج نشان داد که هیچ اختلاف آماری معنی داری بین فعالیت پیش بینی شده این ترکیبات و مقادیر آزمایشگاهی وجود ندارد و در نتیجه مدل های به دست آمده این اجازه را به ما می‌دهند که فعالیت ضد اسکیزوفرنی و ضد هانتینگتون مشتقات جدید تری آزین ها را پیش بینی کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular modeling studies of novel triazines as potent and selective phosphodiesterase 10A inhibitors using 2D quantitative structure-activity relationship

نویسندگان [English]

 • Zahra Rostami 1
 • Negin Sarmasti 2
 • Ardeshir Khazaei
 • Mohammad Ali Zolfi gol
 • Jaber Yousefi seyf
1
2
چکیده [English]

The Two-dimensional Quantitative Structure-activity Relationship (2D-QSAR) of a series of 44 triazine derivatives with antischizophrenia and antihuntingdon’s property has been studied. Multiple Linear Regression (MLR), Principal Component Regression (PCR) and Partial Least Squares (PLS) were used as regression analysis techniques with an attempt to derive a correlation between the biological activity as dependent variable and various descriptors as independent variables. The QSAR studies were performed using VLife MDS software. The models were validated for predictivity by both internal (q2) and external (Pred_r2) validation. Results indicated this is no significant statistical differences between calculated activities of these compounds with laboratory quantities thus, the obtained models allowed us to predict Antischizophrenia and Antihuntingdon activities of new Triazines derivatives.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Antischizophrenia
 • Antihuntingdon
 • Triazines
 • Multiple Linear Regression (MLR)
 • Principal Component Regression (PCR)
 • Partial Least Squares (PLS)