کاربرد میکرواستخراج مایع- مایع پخشی و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا برای اندازه گیری ستریمونیوم بروماید در نمونه های آب

نویسندگان

داشگاه سمنان

چکیده

یک روش ساده، سریع و حساس برای
اندازه‌گیری ستریمونیوم بروماید در مقادیر ناچیز در نمونه‌های آبی با استفاده از
ترکیب   تکنیک میکرو استخراج مایع مایع
پخشی (DLLME) و کروماتوگرافی مایع با کارایی
بالا (HPLC-UV)  توسعه یافت. در این روش مخلوطی از حلال های
استخراج کننده و پخش کننده سریعا به درون 10 میلی لیتر محلول آبی تزریق شده و یک
محلول ابری شکل می گیرد. بعد از استخراج آنالیت 
به درون قطره‌های ریز استخراج کننده، با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ دو
فاز جدا شده و آنالیت های تغلیظ شده در فاز ته نشین شده توسط دستگاهHPLC-UV
اندازه‌گیری شدند. فاکتورهای مربوط به کارایی روش میکرو استخراج، همچون نوع و
حجم حلال های استخراج کننده و پخش کننده و زمان استخراج بهینه شدند. تحت شرایط
بهینه (حلال استخراج کننده: کلرو بنزن، به حجم μL
70 و حلال پخش کننده اتانول، به حجم mL 75/0)، فاکتور تغلیظ 200 به دست
آمد. رنج خطی روش µg L-1 100- 005/0 بوده و انحراف
استاندارد نسبی 9/5 ٪ (5=n)،
و حد آشکار سازی (نسبت سیگنال به نویز برابر با 3) pg mL-1 1/0
حاصل شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of dispersive liquid–liquid microextraction and high-performance liquid chromatography for the determination of cetrimonium bromide in water samples

نویسندگان [English]

  • Maryam Rajabi
  • Mehri Ghazaghi
چکیده [English]

A simple, rapid and sensitive
method for the determination of cetrimonium bromide at trace levels in water
samples was developed by combining a dispersive liquid –liquid
microextraction (DLLME) technique with high performance liquid chromatography
(HPLC-UV). A mixture of extraction solvent and dispersive solvent were
rapidly injected into 10.0 mL aqueous sample, and a cloudy solution was
formed. After extraction of the analyte into the fine droplets of extractant,
phase separation was performed by centrifugation and the enriched analyte in
the sedimented phase was determined by HPLC-UV. The factors relevant to the
microextraction efficiency, such as the kind and volume of extraction and
dispersive solvent, and the extraction time were optimized. Under the optimum
conditions (extraction solvent: chlorobenzene, volume, 70 μL dispersive
solvent: ethanol, volume, 0.75 mL), the enrichment factor of 200 was
obtained. The linear range was 0.005–100 µg L-1. The relative
standard deviation of 5.9% (n= 5), and detection limit (signal-to-noise ratio
of 3) of 0.10 pg mL-1 were obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Dispersive liquid-liquid microextraction
  • Cetrimonium bromide
  • High performance liquid chromatography