یک نانو حسگر شیمیایی فلوئورسانسی جدید با استفاده از یک لیگاند بزرگ حلقه از نوع N2O2

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشگاه پیام نو

چکیده

یک نانو حسگر شیمیایی فلوئورسانسی جدید (L) سنتز و با IR، 1HNMR، 13CNMR، COSY، HMQC، DEPT، SEM و آنالیز عنصری شناسایی گردید. این نانو حسگر شیمیایی فلوئورسانسی با ابعاد حدود 30 نانومتر تهیه گردید. تاثیر کاتیون‌های فلزی شامل Ag+، Ba2+، Co2+، Cs+، Fe3+، K+، Mn2+، Ni2+، Pb2+، Fe2+، Cr3+، Cu2+، Mg2+، Na+، Cd2+، Al3+، Zn2+ و Hg2+ بر روی خصوصیات طیفی حسگر شیمیایی (L) در مخلوط (10 میکرو مولار) اتانول/آب 1:1 (حجمی/حجمی) توسط جذب و نشر مورد بررسی قرار گرفت. حسگر شیمیایی (L) دارای گزینش‌پذیری نسبت به کاتیون‌های Al3+ و Cr3+ در مخلوط (10 میکرو مولار) اتانول/آب 1:1 (حجمی/حجمی) می‌باشد. مشخص گردید که حساسیت و گزینش پذیری حسگر شیمیایی (L) نسبت به کاتیون‌های Al3+ و Cr3+ هنگامی که به صورت نانوذره در محلول آبی مورد استفاده قرار گرفت به میزان چشم‌گیری بهبود یافت.

عنوان مقاله [English]

A new fluorescent nano-chemosensor using a N2O2 type macrocyclic ligand

نویسندگان [English]

  • Reza Azadbakht 1
  • Javad Khanabadi 2
1
2
چکیده [English]

A new fluorescent nano-chemosensor (L) has been synthesized and characterized by 1H NMR, 13C NMR, COSY, HSQC, DEPT, IR spectroscopy, elemental analyses and scanning electron microscopy. The fluorescent nano-chemosensors with size about 30 nm were prepared by nanoprecipitation method. The chemosensor L showed selectivity to Al3+ and Cr3+ cations in EtOH/H2O (1:1, v/v) mixture. This chemosensor also exhibited an improved sensitivity and selectivity to Al3+ and Cr3+ cations when used as insoluble nanoparticles in aqueous buffer solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al3+ sensor
  • Cr3+ sensor
  • macrocyclic receptor
  • fluorescent nano-chemosensor
  • naphthalene