سنتز و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی CdO با ابعاد زیر میکرون آلائیده شده توسط Ce4+ به روش سل ژل

نویسندگان

چکیده

ساختارهای زیر میکرون کادمیم اکسید آلائیده شده با Ce4+ با بلورینگی بالا توسط کلسینه کردن پیش ماده بدست آمده از فرایند سل ژل سنتز شدند. این واکنش با استفاده از واکنشگرهای کادمیم نیترات، سریم نیترات و اتیلن گلیکول بدون هیچ افزودنی در دمای 180 درجه سانتی گراد به مدت 2 ساعت انجام شد. ژل حاصله در دمای 900 درجه سانتی گراد با سرعت 15 درجه سانتی گراد در دقیقه افزایش حرارت به مدت 12 ساعت کلسینه شد. در نتیجه حرارت دادن، بخش آلی ژل خارج شد و میکروساختارهای کادمیم اکسید آلائیده شده با سریم تولید شد. ترکیب حاصله با استفاده از روش سل ژل دارای ساختار مکعبی در مقیاس میکرومتر می باشد. مطالعه پراش اشعه x نشان می دهد که CdO آلائیده شده با Ce4+ دارای فاز مکعبی می باشد. همچنین تصاویر SEM نشان دادند که ماده حاصله، از ذرات با ساختارهای خوشه ای تشکیل شده است. همچنین طیف سنجی های FT-IR و UV-Vis برای شناسایی میکروساختارهای CdO آلائیده شده با Ce4+ بکار رفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sol Sol-gel synthesis, structural and optical properties investigation of Ce4+ doped CdO sub-micron materials

نویسندگان [English]

 • Abdolali Alemi
 • Shahin Khademinia
 • Sang Woo Joo
 • Mahboubeh Dolatyari
 • Akbar Bakhtiari
 • Hossein Moradi
 • Alireza Esmaeilzadeh
چکیده [English]

Highly crystalline Ce4+ -doped cadmium oxide sub-micron structures were synthesized by calcinations of the obtained precursor of a sol-gel reaction. The reaction was carried out with cadmium nitrate (Cd(NO3)2.4H2O), cerium nitrate Ce(NO3)4.6H2O and ethylene glycol (C2H6O2) reactants without any additive at 80°C for 2h. Resulting gel was calcined at 900 °C with increasing temperature rate of 15°C per minute for 12 h in a furnace. As a result of heating, the organic section of the gel was removed and Ce4+ - doped cadmium oxide micro structure was produced. The obtained material synthesized from the sol-gel technique, possesses a cubic crystalline structure at micro scale. X-ray diffraction (XRD) study indicates that the obtained Ce4+ -doped CdO has a cubic phase. SEM images showed that the resulting material is composed of particles with cluster structure. Other two techniques FT-IR and UV-Vis spectroscopies were employed for further characterization of the Ce4+ -doped CdO micro structures. Downloaded from 78.38.150.28 at 1:07 IRDT on Thursday May 25th 2017 K ey

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sol-Gel Method
 • Cadmium oxide
 • Cerium
 • micro structures
 • XRD patterns