بررسی و بهینه سازی دمای عملیاتی پراکنش ترکیب سیانو کربنی) اورتو کلروبنزیلیدین مالونونیتریل( با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

سمنان- دانشگاه سمنان- دانشکده شیمی

چکیده

در کار حاضر به منظور بررسی و بهینه سازی دمای پراکنش ترکیب سیانو کربنی (اورتو کلروبنزیلیدین مالونونیتریل یا OCBM) ، سه روش آماده سازی نمونه با نام‌های میکرواستخراج فاز جامد، نمونه برداری با استفاده از تله خلاء دو جزئی و اسکن دمایی در پورت تزریق با دستگاه کروماتوگرافی گازی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. از کاربردهای ترکیب سیانو کربنی OCBMبرای تست ماسک‌های محافظ عوامل شیمیایی بوده و بررسی‌ها نشان دهنده آن هستند که در بسیاری از مراکز به منظور پراکنده کردن این ترکیب در اتاقک‌های تست از قرار دادن آن به صورت پودر بر روی هیترهایی با دمای بالا استفاده می‌شود. فرض‌هایی مبنی بر اینکه این شیوه پراکنش در درجه حرارت‌های بالا ممکن است سبب تخریب ماده، تولید مواد سمی و یا ایجاد واکنش‌های ناخواسته شود وجود دارد. از این رو از دیگر اهداف مورد بررسی در این مقاله، آنالیز بخارات تولید شده از پراکنش ترکیب سیانو کربنی OCBM با شیوه مذکور و پاسخ به سوالات مطرح شده در این فرضیات بوده است. برای این منظور در ابتدا اطلاعات اولیه‌ای از اسکن دمایی ترکیب هدف در پورت تزریق دستگاه کروماتوگرافی حاصل شده، پس از آن برای ایجاد بیشترین مشابهت بین شرایط نمونه برداری و شرایط عملیاتی به کارگرفته در اتاقک‌های تست گاز، ترکیب بر روی هیتر قرار داده شده و با اعمال بیشترین دمای ممکن، ترکیب تبخیر و از آن نمونه برداری شده است. در بخش پایانی مقاله از روش میکرواستخراج فاز جامد به عنوان یک روش آماده‌سازی عاری از حلال آلی برای استخراج و تشخیص ترکیبات با غلظت ناچیز تولید شده در فرآیند پراکنش استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation and optimization of operating temperature of the dispersion of cyanocarbon) O-Chlorobenzylidene Malononitrile( compound using gas chromatography

نویسندگان [English]

  • Peymnan Moeini
  • Ahmad Bagheri
Department of Chemistry, Semnan University, P.O. Box 35131-19111, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Abstract
In this work, in order to investigate and optimize the dispersion temperature of the cyanocarbon compound(O-Chlorobenzylidene Malononitrile or OCBM), three methods of preparation of the sample with solid phase micro extraction, sampling using two-component vacuum traps and temperature scanning in the injection port using the gas chromatography apparatus used are located. The use of the OCBM cyanocarbon compound for testing chemical masks has been tested and tests have shown that in many centers, in order to disperse this compound in test chambers, it is placed in powder form on heaters with temperature high is used. There are assumptions that this dispersal technique at high temperatures may cause material damage, producing toxic substances, or creating unwanted reactions. Therefore, the other objectives of this paper were to analyze the vapors generated by the distribution of the OCBM produced by the cyanocarbon in the country with the above-mentioned method and the answer to the questions posed by these assumptions. For this purpose, preliminary information was obtained from the objective target temperature scan at the chromatography injection port, and then, in order to create the most similarity between the sampling conditions and the operating conditions used in the gas test chambers, the combination was placed on the heater. The mixture is evaporated and sampled using the highest possible temperature. In the final section of the paper, the solid-state micro-extraction method is used as an organic solvent-free preparation method for the extraction and detection of low-concentration compounds produced in the dispersion process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyanocarbon OCBM
  • Gas Chromatography
  • Solid Phase micro extraction
  • Two-component vacuum trap
[1] F. Barnaby, Delayed Toxic Effect of Chemical Warfare Agents, Stockholm International Peace Research Institute (1975) 16.
[2] S. W. Artane, C. F. Maxii, treatment of chemical agent casualties and conventional military chemical injuries; (1995) 280.
[3] U. S. M. Corps, Flame, Riot control Agents and Herbicide operations. Reference publication (1996) 1.
[4] U. S. M. Corps, Flame, Riot control Agents and Herbicide operations. Reference publication (1996) 1.
[5] D. N. Likker, Z. C. Harrison; Medical management of chemical casualties’ handbook, (1999) 211.
[6] C. W. Pastuor, An overview of chemical weapons and protection against them (1992) 24.
[7] D. H. Ellison, Handbook of Chemical and Biological warfare agents. CRC press: (2000) 309.
[8] R. Dynes, E. L. Quarantelli, What looting in civil disturbances really means, Washington, DC, Chicago, Pittsburgh, 1968.
 [9] C. B. Mckee, The medical NBC Battlebook; The U.S Army center for health promotion and preventive medicine; (1991) 20.
[10] C. T Marrs, R. L. Maynard, F. R Sidell, Chemical Warfare Agents Toxicology and Treatment; John Wiley 8 Sons (1996) 221.
[11] B. Papirmeister, A. J. Feister, et al., Medical defense against mustard gas: toxic mechanisms and pharmacological implications, CRC press, 1991.
[12] W. D. Carren, V. B. Pokii, NATO handbook on the medical aspects of NBC defensive operations (1996) 1.
[13] O. D. Kane, Report on the Deputy Attorney General on the events at Waco, Texas; Riot Control Agents (1993) 263.
[14] F. R. Sidell, E. T. Takafuji, D. R. Franz, Medical aspects of Chemical and bioligical warfare; The office of the surgeon General at TMM Publications (1997) 307.