اندازه گیری و تفسیر خواص حجمی سیستم سه جزئی (1و3- دی کلرو – 2-پروپانول + 1- هگزانول + دی اتیل مالونات) و سیستم های دو جزئی متناظر آن در دماهای مختلف و فشار متعارف

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی فیزیک- دانشکده شیمی -دانشگاه رازی

2 دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده

با استفاده از اندازه گیری های چگالی، برخی خواص حجمی از قبیل: حجم مولی مازاد، حجم مولی جزئی، حجم مولی جزئی در رقت بی نهایت برای سیستم سه جزئی (1و3- دی کلرو – 2-پروپانول + 1- هگزانول + دی اتیل مالونات) و همچنین محلولهای دو جزئی متناظر آن در دماهای 15/313- 15/293 کلوین مورد بررسی قرار گرفته اند. جهت برازش داده های حجم مولی مازاد از معادله ی ردلیش – کیستر استفاده شده و با استفاده از پارامترهای به دست آمده از این معادله، حجم های مولی جزئی برای سیستم های مورد نظر محاسبه شدند. مقادیر حجم های مولی مازاد برای سیتم های سه تایی مورد نظر با استفاده از معادلات ناگاتا – تامورا، سیبولکا و سینگ برازش شدند. نتایج نشان داد تمامی مقادیر حجم های مولی مازاد در سیستم های دوتائی و سه تائی مورد مطالعه مثبت بود. بر اساس نتایج به دست آمده، انواع برهم کنش های محتمل موجود در سیستم های مورد مطالعه، مورد بحث قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measurement and explaning of volumetric properties for ternary system 1,3-Dichloro-2 propanol+ 1-Hexanol + Diethyl malonate and corresponding binary systems at different temperatures and ambient pressure

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Rafiee 1
  • Farshid Fruzesh 2
1 Department of Physical Chemistry, Faculty of Chemistry, Razi University
2 Department of Chemistry, Islamic azad university, Kermanshah branch, Kermanshah
چکیده [English]

By using the experimental density data, some volumetric properties including excess molar volume, partial molar volume, partial molar volume in infinite dilution for ternary system 1,3 dichloro 2-propanol+ 1- Hexanol + dimethyl malonate and their corresponding binary solutions at temperatures 293.15-313.15 K have been evaluated. Redlich-Kister equation has been applied to fitting the excess molar volumes data and then by applying derived parameters, partial molar volumes are appraised. Nagata-Tamura equation, Cibulka and Sing equation are applied to excess molar volumes of ternary system. Results showed that all values of excess molar volumes for binary and ternary considered systems were positive. Based on the results of measurements, different possible interactions which are present are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Density"
  • " Volumetric properties"
  • "Excess molar volume"
  • " Redlich-Kister equation"
[1] O. Mokate, W. A. A. Ddamba, J. Sol. Chem. 37 (2008) 331.
]2[ شکاری، حمایت; زعفرانی معطر، محمدتقی; غفاری، فریبا، مجله شیمی کاربردی، شماره 46 (1395) ص 123.
]3[ شمخالی امیر ناصر، کوزه گر آذری فرهاد، مجله شیمی کاربردی، شماره 44 (1396) ص 97.
[4] D. M. Bajic, E. M. Zivkovic, S. S. Serbanovic, M. L. Kijevcanin, J. Chem. Eng. Data. 59 (2014) 3677.
[5] I. Bahadur, N. Deenadayalu, D. Ramjugernath, Thermochim. Acta. 577 (2014) 87.
[6] S. Canzonieri, A. Camacho, R. Tabarrozzi, M. Postigo, L. Mussari, Phys. Chem. Liq. 50 (2012) 530.
[7] S. L. Oswal, N. Y. Ghaelb, R. L. Gardas, Thermchim. Acta. 484 (2009) 11.
[8] A. K. Nain, T. Srivastava, J. D. Pandey, S. Gopal, J. Mol. Liq. 149 (2009) 9.
[9] E. Zorebski, B. Lubowiecka, J. Chem. Thermodyn. 41 (2009) 197.
[10] Sh. Yaw-Wen, Tu. Chein-Hsiun, J. Chem. Eng. Data. 50(2005) 1706.
[11] H. R. Rafiee, F. Frouzesh, Thermochim. Acta. 611 (2015) 36.
[12] H. R. Rafiee, S. Sadeghi, Thermochim. Acta. 633 (2016)149.
[13] M. Chorazewski, M. Dzida, E. Zorebski, M. Zorebski, J. Chem. Thermodyn. 58 (2013) 389.
[14] M. M. Pineiro, J. Garcia, B. E. de Cominges, J. Vijande, J. L. Valencia, J. L. Legido, Fluid. Phase. Equilib. 245 (2006) 32.
[15] E. Rilo, S. Freire, L. Segade, O. Cabeza, C. Franjo, E. Jimenez, J. chem. Thermodyn. 35 (2003) 839.
[16] J. G. Baragi, M. I. Aralaguppi, T. M. Aminabhavi, M. Y. Kariduraganavar, Sh. S. Kulkarni, J. Chem. Eng. Data. 50 (2005) 917.
[17] O. Redlich, A. T. Kister, Ind. Eng. Chem. 40 (1948) 345.
[18] Y. Gu, J. Wu, J. Mol. Liq. 137 (2008) 165.
[19] I. Nagata, K. Tamura, J. Chem. Thermodyn. 22 (1990) 279.
[20] P. Singh, R. Nigam, S. Sharma, S. Aggarwal, Fluid Phase. Equilib.18 (1984) 333.
[21] I. Cibulka, Collect. Czech. Commun. 47 (1982) 1414.